1.4. Mlavski rejon - Mlava

Mlavski rejon obuhvata vinogradarske terene na desnoj strani donjeg toka reke Velike Morave i u slivovima reka Resave, Mlave i Peka, prostire se od 44° 48' geografske širine na severu do 44° 02' geografske širine na jugu, na nadmorskim visinama od 70 m do 400 m.


GALERIJA

1.4. Mlavski rejon - Mlava

Nadmorska visina rejona se postepeno smanjuje idući sa jugoistoka ka severozapadu, ispresecana nižim ravnim terenima u dolinama reka. Predeli gde se prostiru vinogorja i gde se nalaze vinogradi uglavnom nalaze na nadmorskim visinama od 100 m do 270 m.

Obuhvata teritoriju u opštinama Požarevac, Veliko Gradište, Golubac, Kučevo, Malo Crniće, Petrovac, Žabari, Svilajnac i Despotovac.

Preovlađujući tipovi zemljišta su luvisol i zemljišta u lesiviranju, eutrični kambisol, litosol na peščaru, flišu i rožnacima, fluvisol, humofluvisol i pseudoglej, i arenosol i sirozem na pesku, a u manjoj meri i ostali tipovi zemljišta. Vinogradi se uglavnom prostiru na eutričnom kambisolu i černozemu.

Rejon se karakteriše različitim ekspozicijama terena. Vinogradi se uglavnom nalaze na južnim, jugoistočnim i istočnim ekspozicijama - na blagim nagibima terena.

Orografske – reljefne karakteristike ovog rejona, duž istočne strane, čine Homoljske planine (952 m) i planina Beljanica (1.339 m). Padine ovih (Karpatskih) planina kao i brdoviti tereni koji su zastupljeni više u istočnom delu, karakterišu ovaj rejon. Severni i istočni delovi ovog rejona su više blago brdovit i sa ravnim terenima.

Na severnoj strani Mlavskog rejona protiče reka Dunav. Dunav utiče na ranije sazrevanje grožđa u predelima blizu reke. Sa zapadne strane rejona protiče reka Velika Morava. Njena široka dolina utiče na stalno i blago strujanje vazduha. To omogućava obnovu količina ugljen-dioksida i brže odvijanje procesa fotosinteze, kao i bolji proces oprašivanja i oplodnje, što pozitivno deluje na vinovu lozu. U severoistočnom delu rejona, pored Dunava, nalazi se Srebrno jezero i reka Pek koja se uliva u Dunav južno od jezera. U Požarevačkom vinogorju teče reka Mlava, a u Resavskom vinogorju reka Resava. Obe reke protiču kroz doline i u određenoj meri karakterišu pejzaže ovog rejona.

Rejonom se prostiru pretežno šume hrasta cera, sladuna i dr., a u pojasu aluvijalne ravni Pomoravlja, u manjoj meri se nalaze pretežno vlažni i poplavni pojasevi šuma hrasta lužnjaka, jasena, jove, vrbe, topole i dr.

Mlavski rejon ima sledeća vinogorja:

1.4.1. Braničevsko vinogorje - Braničevo;

1.4.2. Požarevačko vinogorje - Požarevac;

1.4.3. Resavsko vinogorje - Resava.

Zauzima površinu od 814,37 ha pod vinogradima o kojima vode računa 6.848 gazdinstava. Požarevačko vinogorje ima najveću površinu od 370,38 ha, dok Braničevsko vinogorje zauzima 175,6 ha i Požarevačko 370,38 ha. Najviše se gaje vinske sorte, na oko 499,22 ha zemljišta, dok stone sorte gaje u nešto manjem obimu, na 315,15 ha. Međutim većina gazdinstva proizvodi vino za sopstvene potrebe. Jedino se mogu izvojiti tri velike vinarije: MILPEKS DOO Žabari, Despot - vinarija Nikodijević, Vinarija Nećak.