2.4. Potiski rejon - Tisa

Potiski rejon obuhvata terene - oaze istočne Bačke i zapadnog Banata u blizini reke Tise. Prostire se na severu od Kanjiže do ušća reke Tise u Dunav na jugu i obuhvata delove teritorija opština Kanjiža, Novi Kneževac, Senta, Čoka, Ada, Bečej, Novi Bečej, Žabalj, Zrenjanin i Titel.


GALERIJA

2.4. Potiski rejon - Tisa

Potiski rejon se prostire od 46° 06' geografske širine na severu (najsevernija oaza Severnopotiskog vinogorja) do 45° 11' geografske širine na jugu (najjužnija oaza Južnopotiskog vinogorja), na nadmorskim visinama od 70 m do 100 m, osim u južnom delu (Titelski breg) gde je nadmorska visina malo veća.

Tipovi zemljišta ovog rejona su černozem i fluvisol, a u manjoj meri i humofluvisol i semiglej, kao i ostali tipovi zemljišta.

Orografske – reljefne karakteristike rejona čine prostrani ravničarski predeli Panonske nizije. Na jugu rejona se nalazi Titelski breg dužine 18 km čija najviša tačka iznosi 128 m. Na prostoru rejona zastupljene su pretežno vlažne i poplavne šume hrasta lužnjaka, jasena, jove, vrbe, topole i dr., kao i panonsko - pontska šuma - stepska područja. Pejzažne karakteristike ovom rejonu daju ratarske kulture, reka Tisa sa svojim rukavcima i kanal Dunav - Tisa – Dunav.

Potiski rejon ima sledeća vinogorja:

2.4.1. Severnopotisko vinogorje - Gornja Tisa,

2.4.2. Srednjepotisko vinogorje - Srednje Potisje, i

2.4.3. Južnopotisko vinogorje - Donja Tisa.