Boranja

Boranja je niža, mala planina dinarskog sistema koja se uzdiže uz levu obalu Drine. Pripada grupi Podrinjskih planina koje karakteriše prisustvo paleovulkanskih kupa. Pruža se u pravcu jugozapad - severoistok, što je suprotno od pravca pružanja ostalih Dinarskih planina. Najviši vrh je Crni vrh nadmorske visine 856 m. Priča kaže da je dobila ime po brojnim jarugama i potocima. 


Konfiguracija terena i klimatski uslovi doprineli su razvoju bukve, pa je ovim drvetom prekriven najveći deo planine, dok ostali deo čine hrast i uglavnom sađeni četinari. Ova bukva se smatra jednom od najkvalitetnijih u Evropi zbog čega je jedan deo šume površine 6,73 ha stavljen pod zaštitu i proglašen za Opšti rezervat prirode "Danilova kosa". Njegov značaj čini stanište autohtone vrste planinske bukve (Fagetum montanum serbicum, Rudski), i stoga je svrstan u režim zaštite I kategorije. Ovde se nalaze primerci  šumskih zajednica starosti više od 200 godina u koje spadaju: zelenika (llex aquifolium L.), rebrača (Blechnum spiciant), kostrika (Ruscus aculeatus) i druge. U prirodne retkosti svrstane su i vrste ptica: crna žuna (Dryocopus martius), kratkokljuni puzić (Certhia familiaris, eng. Eurasian Treecreeper ), mišar (Buteo buteo), itd. Ovo područje predstavlja interes naučnih istraživanja i edukacije, koje se očuvalo zahvaljujući odsustvu ljudskih aktivnosti.

Na planini izvire veliki broj rečica i potoka poznati po krivudavim dolinama i koji se ulivaju u Drinu i Jadar. Tu je i lovište “Boranja” koje se prostire na masivima planine Boranja i Gučeva, na površini od 9.230 ha i u kome je moguće loviti zeca, divlju svinju i srneću divljač. U samom lovištu nema smeštajnih objekata, već lovci mogu da odsednu u nekom od hotela u Loznici ili planinarskom domu.