1.12. Beogradski rejon - Beograd

Beogradski rejon obuhvata južnu zaleđinu reka Save i Dunava počevši od ušća reke Kolubare u Savu (kod Obrenovca) do ušća reke Velike Morave u Dunav. Rejon obuhvata i terene na obroncima planina Avale i Kosmaj. Prostire se od 44° 50' geografske širine na severu do 44° 15' geografske širine na jugu, na nadmorskim visinama od 100 m do 300 m.


GALERIJA

1.12. Beogradski rejon - Beograd

Predeli gde se prostiru vinogorja i gde se nalaze vinogradi uglavnom se nalaze na nadmorskim visinama od 150 m do 250 m. Visina se postepeno smanjuje idući od centralnog dela rejona ka obodima. Izuzetak čini jugozapadni deo gde su veće nadmorske visine.

Rrejon se uglavnom karakteriše umereno-strmim do blagim nagibima terena na kojima se nalaze vinogradi i karakteriše se različitim ekspozicijama terena. Vinogradi se uglavnom nalaze na južnim, jugoistočnim i istočnim ekspozicijama. Tip zemljišta ovog rejona je eutrični kambisol, a zastupljeni su i fluvisol, humofluvisol i semiglej, luvisol i zemljišta u lesiviranju, pseudoglej, černozem i druga zemljišta.

Beogradski rejon obuhvata teren u opštinama Obrenovac, Čukarica, Savski venac, Stari grad, Vračar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Voždovac, Grocka, Barajevo, Sopot, Mladenovac, Lazarevac i Smederevo.

Na severu, granica rejona počinje od ušća reke Kolubare u Savu, ide desnom obalom Save, sve do njenog ušća u reku Dunav. Zatim, granica ide desnom obalom Dunava do ušća reke Velike Morave u Dunav. Od ušća, granica ide na jug levom obalom reke Velike Morave, do granice opština Smederevo i Velika Plana (granična katastarska opština Saraorci). Dalje, granica ide na zapad granicom ovih opština, i dalje granicom opština Smederevo i Smederevska Palanka sve do granice opština Mladenovac i Smederevska Palanka, zatim Mladenovac i Topola, Mladenovac i Aranđelovac, potom granicom opština Sopot i Aranđelovac, Lazarevac - Aranđelovac, Lazarevac - Ljig, zatim ka severu granicom opština Lazarevac - Lajkovac, Lazarevac - Ub, Obrenovac - Ub do reke Kolubare i dalje tokom Kolubare do ušća Kolubare u Savu gde je i početna tačka rejona.

U rejonu se nalazi niža planina Avala (506 m) i u južnom delu, takođe niža planina Kosmaj (626 m).

Pejzaž karakteriše nizijsko-brdski reljef gde su u nižem području rejona pretežno zastupljene šume hrasta lužnjaka, jasena, jove, vrbe, topole i dr., a, u višem području šume hrasta, cera, sladuna i dr. Pejzaž pored brdovitih terena, nagibi terena prema rekama, karakterišu prostrani voćnjaci (posebno u Gročanskom vinogorju) i parcele pod ratarskim kulturama.

U rejonu veliki uticaj na ranije sazrevanje grožđa zbog pojačanog difuznog zračenja, a u toku zime na nagla kolebanja temperature (čime se smanjuje opasnost od zimskih mrazeva), ima reka Dunav koja teče severnom stranom rejona i reka Sava koja protiče severozapadnom stranom rejona. 

Sem ove dve reke, rejon karakteriše i veliki broj nešto manjih vodenih površina, reka Velika Morava sa istočne strane rejona, reka Ralja koja protiče kroz sam rejon, zatim reka Ljig i Kolubara sa jugozapadne i zapadne strane rejona.

Beogradski rejon ne uključuje:

- šumski kompleks Lipovačke šume u katastarskoj opštini Barajevo, Sremčica i Meljak,

- šumski kompleks na planini Kosmaj u katastarskoj opštini Rogača, Nemenikuće, Koraćica i Velika Ivanča,  i

- šumski kompleks između planina Avala i Kosmaj u katastarskoj opštini Stojnik, Babe, Guberevac, Lisović, Barajevo, Parcani i Ripanj.

Beogradski rejon čine sledeća vinogorja:

1.12.1. Avalsko-kosmajsko vinogorje - Avala;

1.12.2. Gročansko vinogorje - Grocka;

1.12.3. Smederevsko vinogorje - Smederevo;

1.12.4. Dubonsko vinogorje - Dubona;

1.12.5. Lazarevačko vinogorje - Lazarevac.