Straža

Spomenik prirode „Straža“ se nalazi u Vojvodini na području jugoistočnog Banata, a u neposrednoj blizini sela Straža. U administrativnom pogledu pripada opštini Vršac. Naleže na desnu obalu reke Karaš, na putnom pravcu Vršac - Bela Crkva. Ukupna površina zaštićenog prirodnog dobra iznosi 67,61 ha. Udaljenost zaštićenog prirodnog dobra od Vršca je 19 km, a od Beograda iznosi 111 km.


Osnovnu vrednost zaštićenog prirodnog dobra predstavlja očuvana šuma hrasta lužnjaka, poljskog jasena i graba okružena ostacima dolinskih livada i stepskih pašnjaka. Šuma je do sada očuvala osobenost izvornih prirodnih nizijskih šuma koje su nekada dominirale u ovom delu poloja reke Karaš. Vegetacija u ovom zaštićenom dobru je veoma bujna i raznovrsna a sve to zahvaljujući izrazito povoljnim prirodnim uslovima. Sprat drveća i žbunja čine vrste karakteristične za šume hrasta lužnjaka, graba i jasena, dok prizemna flora ima itekako zanimljivih, retkih i zaštićenih vrsta. To su pre svega orhideje dugolisna i bela zavrata (Cephalanthera longifolia i C. alba), dremovac (Leucium aestivum) i dr. Izvan šuma, na livadskim površinama javlja se takođe veliki broj vrsta među kojima se posebno ističe močvarna orhideja (Orchis laxiflora subsp. Elegans) koja je zaštićena.

Fauna ovog zaštićenog područja je zahvaljujući očuvanim prirodnim staništima dosta raznovrsna. Ipak tu se posebno ističe tekunica (Citellus citellus) koja predstavlja temeljnu vrednost faune ovog područja. Pored toga što je prvenstveno ona ugrožena vrsta i nalazi se na Crvenoj listi sveta, tekunica je  veoma značajna i za opstanak drugih vrsta, kao što je naprimer stepski soko (Falco cherrug), koje prevashodno baziraju ishranu na tekunicama.

Na desnoj obali reke Karaš podignut je mlinski kompleks čiji najstariji sačuvani objekti datiraju s kraja 19. veka. Postojeći objekti su najvećim delom izgrađeni nako 1925. godine što sa mlinom u Kikindi iz 1860. godine svrstava ovu celinu u najstarije aktivne spomenike kulture industrijskog karaktera na teritoriji Vojvodine.

U okviru zaštićenog dobra se nalazi i park koji je prvenstveno namenjen za odmor i rekreaciju radnika i drugih posetilaca. Park je oivičen ribnjakom i vodotokom Karaša koji pored posebnog vizuelnog efekta pogoduju stvaranju izuzetno prijatne mikroklime. Parkovsku površinu upotpunjuju objekti kao što je kućica za alat, kućica za kupače i kuglana, kao prateći sadržaj rekreativne namene.

Zbog svega navedenog, zaštićeno prirodno dobro „Straža“, predstavlja svojevrsno prirodno područje u Banatu, koje pruža mogućnost za razvoj naučno-istraživačkih, turističkih i sportsko-rekreativnih aktivnosti.