Stari park u Novom Kneževcu

Zaštićeno prirodno dobro „Stari park u Novom Kneževcu“ nalazi se u Novom Kneževcu, u Vojvodini, severnoj autonomnoj pokrajini Srbije. Novi Kneževac se nalazi na levoj obali reke Tise, a park svojom zapadnom stranom izlazi na reku.


Park u Novom Kneževcu podignut je u 19. veku pre svega oko dvorca Marka Servijskog, a potom se dalje razvijao uređenjem okućnica kasnije izgrađenih dvoraca porodica Talijan i Fajlič tokom 19. veka i Maldegem početkom 20. veka. Zajedno sa dvorcima (kurijama) nekadašnjih plemićkih porodica, od kojih dva imaju status spomenika kulture (dvorac Šulpe - Servijski i dvorac Maldegem) park na obali Tise predstavlja svojevrsnu ambijentalnu celinu. Veliki broj dendroloških i cvetnih vrsta plemići su donosili sa dalekih putovanja po čemu je posebno bio poznat Emil Talijan, koji je sa svojih mnogobrojnih putovanja i to sa Bliskog Istoka, iz Afrike, Indije i Južne Amerike donosio trofeje iz lova i egzotične biljke koje je sadio u parku na obali Tise. Neke biljke sađene u Novom Kneževcu plemići su proizvodili u svom rasadniku.

Prostor nekadašnjeg plemićkog kvarta hortikulturno je uređivan primenom eklektičnog stila vrtne umetnosti (mešoviti stil) kao kombinacije elemenata engleskog i francuskog stila. Park se odlikuje velikim brojem vrsta dendroflore i to autohtonih, alohtonih vrsta i egzota. U parku su pretežno zastupljeni lišćari. Stari drvoredi, sađeni paralelno sa stazama, često dvostruki, jedna su od odlika parka. Posebno se izdvajaju drvoredi: lipe (Tilia sp.), divljeg kestena (Aesculus hippocastanum L.), sofore (Sophora japonica L.) i tise (Taxus baccata). Od solitera se po starosti i dekorativnosti izdvaja više primeraka hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), cer (Quercus cerris L.), mečija leska (Corylus colurna L.), ginko (Ginko biloba L.), grčka jela (Abies cephalonica Loud.), poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl.) i crni orah (Juglans nigra L.).

U parku se nalaze i brojni vrtno-arhitektonski elementi. Tu su: memorijalni krst od crvenog granita koji je podigao Đorđe Servijski, spomenik Emilu Talijanu delo čuvenog banatskog vajara Sentđerđi Ištvana, spomenik palim borcima NOR i žrtvama fašističkog terora i nekoliko skulptura novijeg datuma vajara Save Halugina.