Rimokatolička crkva Svete Marije u Moroviću

Rimokatolička crkva Svete Marije u Moroviću se nalazi na teritoriji opštine Šid, na prostoru starog groblja izvan naselja.


Za ovu građevinu teško je odrediti i vreme nastanka ali i po čijem je nalogu sagrađena. Prema arhitektonskim odlikama može se tvrditi da je sagrađena u XIII veku dok se u pisanim izvorima prvi put pominje u XVII veku. Kao ktitori se pominju: habzburška carica Marija Terezija, srpska kneginja Jelena Štiljanović ili despot Stefan Štiljanović, lokalni feudalac Ivan Morović, ili čak ugarski kralj Stefan.

Crkva je tokom istorije više puta obnavljana i prepravljana. Najstariji deo je svetilište sa polukružnom apsidom i romanskim prozorskim otvorima. Na zapadnoj strani nadovezuje se naos čiji su prozori završeni gotskim lucima, a nadvišeni okulusima sa kamenim četvorolisnim rozetama. Na zapadnom delu se nalazi kula kvadratne osnove.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar