Pozorišni muzej Vojvodine

Pozorišna kultura i tradicija na tlu današnje Vojvodine veoma je specifična, duga i izuzetno bogata. Ne slučajno, Vojvodina se naziva i kolevka pozorišta slovenskog juga. U stvaranju te tradicije učestvovale su sve etničke zajednice koje nastanjuju naš region. Da bi se ta kulturna baština sačuvala, osnovan je Pozorišni muzej Vojvodine. 


Pozorišni muzej Vojvodine osnovan je 6. maja 1982, na Đurđevdan, ali njegova predistorija se vezuje još za Pozorišni odsek Muzeja Vojvodine, koji je kao samostalna jedinica oformljen 1951. godine.

Muzej je, zbog dvojakog karaktera svoga rada (bavi se i istorijom pozorišta i postignućima savremenog pozorišta), jedinstvena institucija kulture na teritoriji Vojvodine, sa izrazito stručnom tematikom istraživanja i delovanja. Zapravo, njegova specifičnost ogleda se u dvojakom osnovnom zadatku – u tome što za osnovnu delatnost ima, kao i svi muzeji, sistematsko evidentiranje, istraživanje, prikupljanje, zaštitu, čuvanje, obrađivanje, proučavanje, izlaganje i prezentovanje muzejskog materijala. Zatim, on sabira podatke o tekućoj pozorišnoj stvarnosti i time stvara uslove za proučavanje savremene teatarske prakse; analitičkim radovima i informativnim materijalima doprinosi sistematskom i kontinuiranom praćenju i izučavanju problema i pojava u pozorišnoj umetnosti i kulturi. 

Pored ovih osnovnih, u skladu sa zadacima i obavezama, Muzej kontinuirano obavlja i sledeće poslove: priprema publikacije o pozorišnoj umetnosti i objavljuje monografije o pozorišnim stvaraocima i pozorišnim institucijama, kao i knjige o teoriji drame u svojim edicijama: Pozorišna kultura na tlu Vojvodine, Riznica, Teorija dramskih umetnosti, Posebna izdanja, Lovorov venac i Pozorišni portreti; izdaje i periodične publikacije (dokumentacionu publikaciju Almanah pozorišta Vojvodine koji izlazi u sveskama, za svaku prethodnu pozorišnu sezonu, i list za pozorišnu kulturu Vojvođanska scena); organizuje naučno-stručne skupove, manifestacije, tribine i razgovore o aktuelnim temama, događajima i ličnostima. Stručne skupove i tribine organizuje u skladu s potrebama vremena ili jubilejima i značajnim datumima iz istorije pozorišta i biografija pozorišnika. Svake godine upriliči po nekoliko tribina kao vidove druženja s publikom: Portret pozorišnog umetnika i Sećanje na pozorišnog umetnika; bibliotečku aktivnost usmerava na uvećavanje i upotpunjavanje specijalizovane muzejske biblioteke; predstavlja novoobjavljene pozorišne publikacije; sarađuje s drugim pozorišnim i institucijama kulture... 

Veliku pažnju Muzej posvećuje izložbenoj i izdavačkoj delatnosti, kao i popularisanju scenskih umetnosti.

Krajem 2003. godine zaživeo je kapitalni naučno-istraživački projekat iz istorije pozorišta pod nazivom Pozorišna kultura na tlu Vojvodine.

U fondu Muzeja je pohranjeno više od 80.000 predmeta (manuskripti dramskih dela, plakati, programi, prepiska, umetnička dela, makete, scenografske i kosti-mografske skice, memoarska građa, lični predmeti eminentnih pozorišnih stvaralaca, fotografije...). Oni su na raspolaganju ne samo teatrolozima i istoričarima po¬zorišta, nego i drugim proučavaocima iz oblasti kulture naroda i nacionalnih manjina Vojvodine.

Od svojih početaka do danas, Muzej je suočen s neadekvatnim prostornim i funkcionalnim uslovima, lišen je odgovarajućeg depoovskog, izložbenog, radnog i multifunkcionalnog prostora. Budući da Muzej ne raspolaže vlastitim izložbenim prostorom, deo njegovih fondova prezentovan je u okviru stalne postavke Muzeja Vojvodine, a izložbe priređuje u pozorišnim kućama i institucijama kulture u Vojvodini i Republici. Zbog permanentnog nedostatka prostora za normalan rad, kao i nedostatka materijalnih sredstava, angažovanje zaposlenih je još obuhvatnije. 

Poštujući vreme u kojem živimo, Muzej u svoj rad pokušava da unese novine koje će ga učiniti savremenijim, pristupačnijim i sveobuhvatnijim, čime bi poboljšao svoj status. U tom smislu, obraća se posebna pažnja na modernizaciju u čuvanju i zaštiti muzealija, kao i na osavremenjavanje, kroz primenu informatičke obrade muzejske građe. 

Pored toga, u cilju što kvalitetnijeg obavljanja primarne delatnosti, Muzej se trudi da svojim radom izgradi odgovarajući imidž – kao neophodne, visokostručne i autoritativne pozorišne institucije, uzdajući se najviše i prvenstveno u sopstvene snage, ali i u pomoć drugih (državnih organa, medija, uglednih pozorišnih i kul-turnih poslenika…) uspostavljanjem tešnje i konkretnije saradnje sa srodnim i drugim institucijama kulture, kao i aktivnijom međunarodnom saradnjom sa institucijama iste ili slične delatnosti, interesovanja i ranga i konkretizovanjem saradnje sa zemljama regiona, u vidu međusobnog povezivanja u naučnoistraživačkom radu, razmene obrađene dokumentacije, jedinstvenijeg i bržeg pristupa i uvida u građu, protoka informacija itd.

 

Adresa: Kralja Aleksandra 5, 21000 Novi Sad

Tel: 021/661 3322, 661 4720

E-mail: [email protected]

www.pmv.org.rs