Ostaci srednjevekovnog grada Kovina

Ostaci srednjevekovnog grada Kovina, nalaze se kod današnjeg istoimenog gradskog naselja, na desnoj obali reke Dunav u južnom Banatu.


Podignut je u XII veku, na uzvišenju koje predstavlja prirodnu zaštitu, a i mostobran preko reke. Porušen je u XVIII veku ali je izgled utvrđenja sačuvan na crtežu iz istog veka. Imao je južni i severni deo, odvojeni odbrambenim jarkom. Prvi deo imao je osnovu nepravilnog trougla, i od njega su danas ostali samo temelji zidova kule sa pilastrima i manji deo bedema. Drugi, severni deo, imao je oblik pravougaonika dimanzija 130 x 150 m, a danas su očuvani ostaci bedema na zapadnoj i severnoj strani. Utvrđenje je imalo značajnu ulogu u odbrani južne granice Ugraske tokom borbi sa Osmanlijama, ali je odredbom Beogradskog mira iz 1739. godine doneta odluka o njegovom rušenju.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar