Erenik

Erenik je desna pritoka Belog Drima. Izvire iz Velikog Đeravičkog jezera na 2.310 m nadmorske visine. U gornjem toku ima odlike planinske reke sa širinom korita oko 5 m. 


Nizvodnije korito se širi te u Metohijskoj kotlini dostiže i 30 m širinu. Reka je duga 51 km sa površinom sliva od 515 km². Uzvodno od Švanjske klisure reka se uliva u Beli Drim.