Đerdap

Nacionalni park Đerdap predstavlja najveći nacionalni park Srbije. Proglašen je 1974. godine, a njegova površina iznosi 63.786,48 ha, od čega je 45.454,87 ha u državnoj, a u privatnoj i drugim oblicima svojine 18.331,60 ha. Nalazi se u severoistočnom delu Srbije, uz samu granicu sa Rumunijom. Prostor ovog nacionalnog parka leži na teritoriji tri opštine: Golubac, Majdanpek i Kladovo.


Ovaj park obuhvata prostor istoimene klisure Dunava, koja se proteže u dužini od 100 km i koja predstavlja najveću i najdužu klisuru probojnicu u Evropi. Ona se sastoji od četiri klisure i tri kotline koje se naizmenično smenjuju. Planinske strane Karpata se izdižu iznad nivoa Dunava i do 800 m nadmorske visine. Najviši vrh je Veliki Štrbac sa 803 m nadmorske visine. Najlepši deo Đerdapske klisure predstavlja područje Velikog kazana gde je Dunav najuži (170 m) i najdublji (90 m). Izmerena dubina predstavlja jednu od najvećih rečnih dubina na svetu. Takođe, na samom ulazu u nacionalni park, kod Golupca, je izmerena i najveća širina Dunava koja iznosi 2 km. Udaljenost Đerdapa od Beograda iznosi 182 km, dok udaljenost od Niša iznosi 185 km, a interesantna je i činjenica da se do ovog nacionalnog parka, pored dolaska autobusom i automobilom, može stići i brodom što predstavlja poseban doživljaj. Najzanimljiviji deo ovog nacionalnog parka u pogledu geološke građe predstavlja klisura Gospođin vir sa kanjonom Boljetinske reke, budući da se na ovom prostoru može sagledati celokupna geološka istorija ovog dela Evrope, uključujući periode od paleozoika do kenozoika.

FLORA I FAUNA: Flora i fauna ovog nacionalnog parka je predstavljena velikim brojem vrsta, kako zbog njegove velike površine, tako i zbog različitih oblika reljefa koji se ovde smenjuju. Takođe, na prostoru Đerdapske klisure postoje značajne površine pod šumama, koje pokrivaju 64% teritorije ovog nacionalnog parka, a najbrojnije su bukove i hrastove šume. Priroda je u velikoj meri očuvana zbog male naseljenosti okolnih naselja. Ovde je registrovano oko 1100 biljnih vrsta, a kao najznačajnije vrste mogu se izdvojiti: mečja leska (Corylus colurna), jorgovan (Syringa vulgaris), tisa (Taxus baccata), srebrna lipa (Tilia argentea), Pančićev maklen (Acer intermedium), kao i hrast medunac (Quercuspubescens), od kojih svi predstavljaju tercijarne relikte. Naročito značajna vrsta je đerdapska lala (Tulipa hungarica) koja raste jedino na području Đerdapske klisure, međutim prema podacima nadležnih organa ovog nacionalnog parka konstatovano je da se danas ona može naći jedino sa rumunske strane klisure. Posmatrajući faunu, na ovom prostoru se može zapaziti veliki broj ptica, predstavljen sa 150 vrsta, od kojih se kao najzanimljivije mogu pomenuti: suri orao (Aquila chrysaetos), orao zmijar (Circaetus gallicus), orao belorepan (Haliaeetus albicilla), crna roda (Ciconia nigra) kao i brojne druge. Od sisara vredi pomenuti vrste kao što su: vidra (Lutra lutra), mrki medved (Ursus arctos), ris (Lynx lynx), šakal (Canis aureus), divlja svinja (Sus scrofa), jelen (Cervus elaphus), srna (Capreolus capreolus) i divokoza (Rupicapra rupicapra). 

KULTURNO NASLEĐE: Za nacionalni park Đerdap se sa sigurnošću može reći da predstavlja pravu riznicu kulturnog nasleđa od kog se mogu izdvojiti objekti koji datiraju iz daleke prošlosti ljudske civilizacije. Tako se ovde kao najznačajniji lokaliteti mogu pomenuti:

  • Arheološko nalazište Lepenski vir sa istoimenim muzejem, koje prikazuje ostatke ljudske civilizacije stare 9000 godina;
  • Trajanova tabla (Tabula Traiana), čije je podizanje bilo posvećeno prestanku radova dva značajna graditeljska projekta na Đerdapu, predvođenih rimskim carem Trajanom. Ova tabla je vidljiva sa reke i može se posmatrati u sklopu brojnih rečnih tura;
  • Tvrđava Diana, koja predstavlja jedno od najočuvanijih i najvećih rimskih utvrđenja na Dunavu, podignuta takođe u vreme rimskog cara Trajana;
  • Golubačka tvrđava, koja se nalazi kod naselja Golubac, na samom ulazu u Đerdapsku klisuru, koja se sastoji od 9 kula povezanih bedemima, koje se razlikuju po obliku u zavisnosti od perioda u kome su sagrađene.

Pored ovih objekata zanimljivi su još i objekti narodnog graditeljstva koji su grupisani u različite kategorije, počev od vodenica, salaša, pa sve do štala i koševa. Takođe, moguće je organizovati i obilazak hidroelektrane „Đerdap 1“ koja je najveća hidroelektrana u Srbiji, a koja je krenula sa radom 1970. godine.

MOGUĆNOSTI SMEŠTAJA: U okviru nekoliko hotela koji se nalaze u većim naseljima Đerdapske klisure moguće je dobiti usluge smeštaja po najvišim standardima, organizovati kongrese, pripreme sportista za različite sportove na nekim od brojnih terena koji se nalaze u blizini hotela. Neki smeštajni objekti poseduju i zatvoreni bazen, a postoje i različiti turistički paketi za zadovoljenje raznovrsnih potreba i želja potencijalnih potrošača, stoga su, za potrebe prilagođavanja novim trendovima izgrađeni spa i wellness centri u okviru različitih smeštajnih kapaciteta. Većina objekata je osposobljena za prihvat dečijih ekskurzija. Pored hotelskog smeštaja, posetioci mogu odsesti i u nekoj od smeštajnih jedinica u privatnom smeštaju, kao što su vile, sobe i apartmani.

TURISTIČKE AKTIVNOSTI: Posetioci nacionalnog parka Đerdap mogu birati između čitavog niza aktivnosti koje se ovde nude. Za ljubitelje prirode postoji 9 pešačkih staza, ukupne dužine 67,3 km, koje se dele na staze lakše i srednje težine, a koje se u najvećem broju slučajeva završavaju na nekom od brojnih vidikovaca, obezbeđujući izuzetan doživljaj. Biciklistička ruta EuroVelo 6, čija je ukupna dužina 3653 km i koja prolazi kroz 10 evropskih država, takođe prolazi kroz Đerdap u dužini od 100 km. Posebnu turističku atrakciju predstavlja krstarenje ovom klisurom, prilikom koga se mogu videti najznačajniji objekti kulturno-istorijskog nasleđa Đerdapa, uz stručno objašnjenje i ručak na brodu. Razvijen je i lovni turizam, granice lovišta poklapaju se sa granicama samog nacionalnog parka, a dozvoljen je lov različitih vrsta krupne i sitne divljači. Takođe, budući da nacionalni park obuhvata klisuru reke Dunav, koja je ribom bogata reka, jasno je da postoje savršeni uslovi za bavljenje rekreativnim ribolovom. Vrste riba koje se mogu loviti u kotlinama i klisurama koje sačinjavaju Đerdapsku klisuru se razlikuju. Zbog velikog broja ptica koje nastanjuju ovo područje, moguće je realizovati i posmatranje ptica uz stručne vodiče, koji takođe rade i u vizitorskom centru gde se mogu dobiti sve neophodne informacije o prirodnim i kulturnim vrednostima ovog nacionalnog parka.