1.3.1. Borsko vinogorje - Bor

Borsko vinogorje zauzima severozapadni deo Knjaževačkog rejona u okolini Bora. Predstavlja istočne i jugoistočne padine planine Crnog vrha.


Obuhvata delove katastarskih opština Krivelj, Bučje, Oštrelj, Donja Bela Reka, Slatina, Metovnica, Šarbanovac, Sumrakovac, Podgorac II, Zlot I, Zlot II, Zlot III, Zlot IV, Zlot V, Brestovac i Bor I.

Ovaj rejon obuhvata 117,71 ha zemljišta pod vinogradima, koja je većim delom pod vinskim sortama. Većinom se zasniva na tradicionalnog proizvodnji vina, a samim tim i nema veliki broj gazdinstava koja se bave proizvodnjom.