Stablo hrasta lužnjaka Obrva

Stablo hrasta lužnjaka u selu Obrvi reprezentativni je primerak svoje vrste kada je reč o izgledu, očuvanosti zdravlja i dimenzijama. Ko god prođe teritorijom kojom on dominira, rado usmeri pogled ka njemu. Osim svojih estetskih vrednosti koje su evidentne i dimenzija koje su impozantne, laku uočljivost u prostoru hrastu lužnjaku obezbeđuje još jedna karakteristika – raslo je na osami. Uvrstan je u grupu spomenika priroda botaničkog karaktera i njegova starost, koja je procenjena na oko 100 godina, čini ga jednim od najmlađih hrastova u pomenutoj grupi.


Selo Obrva u kome se nalazi značajno prirodno dobro locirano je nadomak Kraljeva, a hrast raste na privatnom imanju familije Nikolić, na procenjenoj nadmorskoj visini od 204 m. Određivanjem granice pripadajućeg prostora spomenika prirode, dobijena površina od 5.94 ara stavljena je pod zaštitu. Granica je određenja projekcijom krune lužnjaka čiji je prečnik 27.50 m.

Deblo hrasta lužnjaka u selu Obrva zdravo je i jako, ima tri osnovna noseća stuba od kojih je jedan s najnižim odvajanjem od stabla i to ima uticaja na ekscentričnost krošnje. Krošnju čine grane drugog i trećeg reda, koje su kolenasto savijene, sa mnogo zelene mase. Osim širokogranate krošnje koja je pravilna i vitalnosti celog stabla, urod semena je jak, te žirova ima dosta.

Žilište je jako i zdravo. Deblo je punodrvno i njegov prečnik je 1.27 m, a obim 3.98 m. Podaci o prečniku i obimu debla dobijeni su premerom na visini od 1.30 m. Premerom, koji je vršen 2001. godine, utvrđeno je i da je visina stabla 27.50 m, a da visina debla do prve žive grane iznosi 2.40 m.

„Stablo hrasta lužnjaka Obrva“ ima status značajnog prirodnog dobra koji je dobio svrstavanjem u treću kategoriju prema Pravilniku o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara. Pomenuto stablo hrasta lužnjaka pod zaštitu je stavljeno iste godine kada je na njemu vršen premer, 2001. godine i od tada je zadržao status značajnog prirodnog dobra.