Pravila


Pravilnik/Ugovor o korišćenju vebsajta

Molimo Vas da pažljivo pročitate pravila i uslove korišćenja informacija/usluga vebsajta www.turistickiklub.com i/ili www.turistickiklubsrbije.com i/ili www.turistickiklub.rs i/ili www.turistickiklubsrbije.rs i/ili www.tourisminserbia.com i/ili www.turistickivodic.rs  i/ili  www.turistickivodicsrbije.rs  i/ili www.turistickivodicsrbije.com

 

Opšte odredbe

Izrazi upotrebljeni u Pravilniku imaju sledeće značenje:

Korisnik”: posetilac sajta, punoletno poslovno sposobno fizičko lice u svojstvu registrovanog subjekta je fizičko lice koje je registrovano za obavljanje određene delatnosti u skladu sa zakonom ili pravno lice, koje obavlja privrednu delatnost, kao i imaoci radnji i drugi pojedinci koji u vidu registrovanog zanimanja obavljaju privrednu delatnost (u daljem tekstu Korisnik).

“Usluge”: proizvod i/ili usluge čiji promet nije protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima (u daljem tekstu Usluge).

„Ugovorni odnos“ nastaje kad su se ugovorne strane saglasile o svim elementima ugovora.

Kada počnete da koristite vebsajt – “konkludentna radnja”, ovaj Pravilnik predstavlja ugovor između Afeje d.o.o. (u daljem tekstu Afeja) kao vlasnika vebsajta i svakog pojedinog Korisnika, kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem ovog vebsajta.

Objavljivanje informacija o Uslugama na ovom vebsajtu ne predstavlja ponudu vlasnika vebsajta za zaključenje ugovora već samo uslugu postavljanja informacije za potrebe Korisnika.

Afeja nije ovlašćena, ne može i ne vrši identifikaciju i autentifikaciju – proces provere identiteta Korisnika, uključujući proveru integriteta, porekla i verodostojnost podataka koje Korisnici postavljaju / šalju / razmenjuju.

Afeja ne pruža usluge: elektronske dostave, obezbeđivanja dokaza o postupanju sa postavljenim / poslatim / razmenjenim podacima / informacijama, slanja i prijema podataka / informacija, zaštite / štićenja prenešenih podataka / informacija od rizika gubitka, krađe, oštećenja odnosno bilo kojih neovlašćenih promena.  

Afeja kao autor i vlasnik vebsajta, zadržava pravo izmene i dopune svih rubrika i Pravilnika ovog vebsajta, u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. Stoga Vas molimo da redovno posećujete ovu stranicu, kako bi ste bili blagovremeno obavešteni o izmenama.   

 

Međusobna prava i obaveze

Afeja putem vebsajta vrši uslugu postavljanja informacija Korisnika o postojanju potrebe trgovanja Uslugama sa teritorije Republike Srbije.

Afeja ne odgovara za uslove i/ili usluge koje Korisnik postavi/objavi/ponudi. Afeja ne odgovara ni u kom slučaju za ispunjenje obaveza koje su ugovorene i/ili nastale između Korisnika.

Afeja isključuje svoju odgovornost u slučaju da kvalitet i/ili kvantitet predmeta ugovora između Korisnika nije saobrazan objavljenom/prikazanom/ugovorenom, niti odgovara za bilo koji oblik mane predmeta ugovora ili Korisnika.

Korisnik koristi informacije sa vebsajta na sopstveni rizik. Afeja ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu, direktnu ili indirektnu, nastalu korišćenjem/posećivanjem vebsajta ili informacija sadržanih na njemu.

U slučaju da na vebsajtu postoji link, Afeja ne snosi odgovornost u slučaju da Korisnik pretrpi bilo kakvu štetu korišćenjem tog linka. Odgovornost za tačnost tih informacija u potpunosti pripada vlasniku linka/vebsajta.  

Eventualno oglašavanje i reklamiranje vrše se uz poštovanje svih pozitivnopravnih propisa Republike Srbije.

U skladu sa načelom „Autentičnost“ – utvrđivanje individualnog ili poslovnog identiteta učesnika u prometu Uslugama Korisnik je u obavezi:

  • da dostave istinite, tačne i potpune informacije o sebi,
  • da blagovremeno vrši izmene podataka kako bi bili istiniti, tačni i kompletni.

Afeja zadržava pravo da uskrati pravo korišćenja vebsajta svakom Korisniku bez navođenja razloga kao i da na samom vebsajtu vrši izmene Pravilnika o korišćenja bez prethodnog obaveštavanja Korisnika.

 

Registracija Korisnika u bazi vebsajta

Korisnik može postati svako punoletno poslovno sposobno fizičko ili pravno lice, koje obavlja privrednu delatnost, kao i imaoci radnji i drugi pojedinci koji u vidu registrovanog zanimanja obavljaju neku privrednu delatnost sa teritorije Republike Srbije prihvatanjem ovog Pravilnika, drugih Pravila i davanjem određenih podataka navedenih u pristupnom formularu.

Popunjavanjem pristupnog formulara u rubrici Postanite član” i/ili Prijava Korisnik daje saglasnost da se prikupe uneti podaci.

Korisnik prilikom registracije (Prijava”), daje saglasnost da se prikupe uneti podaci i tom prilikom mu se dodeljuju korisničko ime i lozinka. Korisnik je u obavezi da čuva dodeljene pristupne parametre.

Radi zaštite i očuvanja ispravnosti Vašeg naloga u obavezi ste da ne otkrijete svoju lozinku drugoj osobi osim Vama odgovornoj osobi/licu. Nakon što se registrujete i prijavite (Prijava”), moći ćete da koristite izabrane usluge.

Nije dozvoljeno postavljanje bilo kojih sadržaja  koji su protivni prinudnim propisima, dobrim običajima ili moralu kako to predviđa Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije i drugi pozitivnopravni propisi Republike Srbije.

Afeja zadržava pravo da Korisniku otkaže pristup vebsajtu u bilo koje vreme, bez obrazloženja, a naročito u slučajevima kršenja ovog Pravilnika, drugih Pravila, zakona Republike Srbije ili neplaćanja.

Svu pričinjenu štetu koju pretrpi Afeja zbog protivpravnog postupanja Korisnika, Korisnik je dužan da je nadoknadi.

 

Intelektualna svojina i autorsko pravo

Afeja ima isključiva autorska/intelektualna prava na vebsajtu i na pojedinim elementima/strukturi koji/a ga čine/i, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci, struktura i baze podataka.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ili vebsajta u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Afeje kao nosioca isključivih autorskih/intelektualnih prava, smatraće se povredom autorskih/intelektualnih prava Afeje i podložno je pokretanju svih postupaka radi zaštite svog prava. 

Vebsajt sadrži i elemente na kojima isključiva autorska/intelektualna prava imaju treća lica kao što su postavljeni/objavljeni sadržaji Korisnika, poslovnih partnera, oglašivača i sl. Treća lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem nisu nosioci autorskih / intelektualnih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na vebsajtu.

Afeja isključuje svoju odgovornost u slučaju eventualnih neistinitih, uvredljivih, zbunjujućih ili drugih spornih sadržaja ili informacija koje povređuju prava drugih lica u najširem smislu i tumačenju tog pojma.

 

Zabrana verske, rasne,  nacionalne, polne ili druge vrste diskriminacije

Afeja poštuje ljudska prava predviđena Poveljom Ujedinjenih nacija i Ustavom Republike Srbije i nije dozvoljeno postavljanje sadržaja kojim se vređaju osnovna ljudska prava  i/ili vređanje po osnovu verske, rasne, nacionalne, polne, rodne, materijalne ili druge vrste pripadnosti.

Svaka zloupotreba, diskriminacija ili vređanje podleže kažnjavanju u skladu sa zakonom.

 

Prelazne i završne odredbe

Afeja nije odgovorna za privremenu ili trajnu nefunkcionalnost ili pristup vebsajtu i/ili nedostupnost svih ili dela podataka koji se na njemu nalaze.

Vebsajt može biti privremeno nedostupan usled njegovog održavanja ili više sile. Viša sila  predstavlja okolnost na koju Afeja nije mogla uticati, a podrazumeva, ali se ne ograničava na rat, požar, zemljotres, poplavu, elementarne nepogode, vanredna stanja i situacije, nestašicu električne energije, štrajkove, nemire, radove kod provajdera, bolest ili odsustvo administratora i dr.

Na sve što nije regulisano odredbama ovog Pravilnika i drugih Pravila imaju se primeniti odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi propisi isključivo Republike Srbije.

U slučaju spora po bilo kom pitanju od inicijalnog kontakta Korisnika sa Afejom i vebsajtom i dalje / kasnije, strane u sporu će prvo pokušati da samostalno reše spor mirnim putem, u roku od 90 dana od registrovanja spora u Afeji d.o.o. U slučaju da spor ne bude rešen u naznačenom roku, za njegovo rešavanje (bez obzira na državu, zemlju, pokrajinu, regiju, mesto, itd. - na bilo koji postojeći i budući ustanovljeni spektar određivanja nadležnosti, uslovnih klauzula i/ili zbog korišćenje interneta/vebsajta – mesta korišćenja i/ili određena “in rem” logikom – mesto nalaženja registra, odnosno ovlašćenog registra Internet domain name), biće isključivo i jedino - stvarno, mesno i personalno (opšta i posebna personalna nadležnost) nadležan sud u Beogradu, pravna sredstva, standardi, procedure i propisi Republike Srbije i Pravila” ovog vebsajta na srpskom jeziku.

Delimična ili potpuna neprimenjivost ili eventualna nezakonitost određene odredbe ovog Pravilnika i drugih Pravila neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena od strane Afeje drugom odgovarajućom odredbom koja ima isti ili približan efekat.

Usmene ili pisane informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u ovom Pravilniku i drugim Pravilima na vebsajtu ili ugovoru - ne obavezuju Afeju.

Afeja ne snosi odgovornost i nije dužna upoznati Korisnika / državljane drugih država na uslove korišćenja ovog vebsajta, već je obaveza stranog državljanina da se sam informiše i prevede sa srpskog jezika na svoj jezik podatke i informacije sa ovog sajta bez obzira na postavljen prevod.

Sa korisnicima putem rubrike Kontakt” jezik komunikacije je srpski ili engleski.

Afeja savetuje, preporučuje i upućuje Korisnika da se za postupak nuđenja Usluga (i proizvoda) na vebsajtu detaljno upozna sa odredbama propisa Republike Srbije i po potrebi pita advokata preko rubrike na sajtu - Kontakt”.

 

Reklamacije i dodatna pojašnjenja

Ukoliko imate bilo kakve sugestije, pitanja ili primedbe, molimo Vas da nam ih pošaljete e-mejlom preko rubrike na sajtu - Kontakt”. Afeja će na reklamacije i dodatna pojašnjenja odgovoriti u roku do 10 (deset) radnih dana od dana prijema mejla.

U Beogradu, 21.7.2018. godine. 

dr Danica Mihailović, direktor