Manastir Svetog arhanđela Gavrila

Manastir Svetog arhanđela Gavrila nalazi se u gradskom naselju Zemun u Beogradu.


GALERIJA

Manastir Svetog arhanđela Gavrila

Smešten je u današnjem gradskom parku u centru Zemuna gde se od 1730. do 1871. godine, u vreme kada je Zemun uživao status slobodnog kraljevskog grada, nalazio kontumac (karantin) za ljude koji su iz Turske prelazili u Habzburšku monarhiju. Prostor je kasnije preuređen i pretvoren u park 1886. godine.

U vreme nastanka kontumca smatra se da je nastala i mala pravoslavna kapela. Na njenom mestu, uz odobrenje autrijskog cara Josifa i o svom trošku, pravoslavni hram podigao je 1786. godine ugledni trgovac i predsednik zemunske crkvene opštine Teodor Apostolović – Toša. Crkva je izgrađena u baroknomstilu. Ima osnovu duplog krsta, polukružnu apsidu i dvospratni zvonik. Ikonostas su oslikali Konstantin Lukić i Dimitrije Bratoglić.

Ukidanjem kantumca crkva gubi na značaju. Nakon Oktobarske revolucije i dolaska velikog broja ruskih izbeglica, Srpska pravoslavna crkva ustupa ovu crkvu ruskoj emigraciji. U drugoj polovini XX veka proglašena je za spomenik kulture, obnovljena i pretvorena u manastir. Izgled crkve ostao je do danas nepromenjen, ali su freske iz vremena gradnje uništene.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar