1.8. Leskovački rejon - Leskovac

Leskovački rejon obuhvata vinogradarske terene koji se prostiru na sve strane od grada Leskovca, u širokom i razuđenom pobrđu gornjeg sliva reke Južne Morave i njenih pritoka (kao što su Pusta Reka, Veternica i Vlasina).


GALERIJA

1.8. Leskovački rejon - Leskovac

Čine ga teritorije u opštinama Doljevac, Gadžin Han, Leskovac, Bojnik, Lebane i Vlasotince. Prostire se od 43° 14' geografske širine na severu do 42° 51' geografske širine na jugu. Veći deo  se prostire na nadmorskim visinama od 250 m do 450 m. Predeli gde se prostiru vinogorja i gde se nalaze vinogradi uglavnom se nalaze na nadmorskim visinama od 250 m do 400 m. Nadmorska visina, odnosno nagib terena se postepeno smanjuje -  opada idući sa oboda ka centru rejona i karakteriše se umereno-strmim do blagim nagibima terena na kojima se nalaze vinogradi.

Karakterišu ga različite ekspozicije terena. Vinogradi se uglavnom nalaze na južnim, jugoistočnim i istočnim ekspozicijama, kao i na vrhovima brda i uzvišenim zaravnima.

Tipovi zemljišta ovog rejona su: eutrični kambisol, fluvisol, vertisol, a u manjoj meri i ostali tipovi zemljišta. Orografske - reljefne karakteristike ovog rejona čine sa severne strane planina Seličevica (903 m). Sa severoistočne strane Babička gora (1.057 m) i Suva planina (1.809 m). Sa jugoistočne strane Planina Čemernik (1.638 m), sa južne planina Kukavica (1.442 m), a sa zapada planina Radan (1.409 m). Ove planine pripadaju Rodopskim planinama, sem Suve planine koja pripada Balkanskim planinama. Venci i padine ovih planina, kao i brdoviti tereni koji su na krajnjem zapadu rejona, severoistočnom i jugoistočnom delu rejona, ispresecani rečnim tokovima, reljefno karakterišu ovaj rejon. Dok je centralni deo  više blago brdovit i sa ravnijim terenima.

Leskovački rejon obuhvata Leskovačku kotlinu kroz koju protiče reka Južna Morava sa svojim pritokama: Pusta reka, Jablanica, Veternica i Vlasina. Oko njihovih korita nalaze se pretežno vlažne i poplavne šume hrasta lužnjaka, jasena, jove, vrbe i dr. Na ostalim, brdskim delovima rejona, preovlađuju pretežno šume hrasta cera i sladuna i dr. U severoistočnom delu, na obroncima Suve planine, nalaze se i pretežno gorske bukove šume. Karakteristike pejzaža daju i voćnjaci koji se uglavnom nalaze na brdskim delovima, a u ravničarskim delovima naselja i zemljište na kome se gaje povrtarske kulture sa plastenicima.

Leskovački rejon ima sledeća vinogorja:

1.8.1. Babičko vinogorje - Babičko;

1.8.2. Pustorečko vinogorje - Pusta Reka;

1.8.3. Vinaračko vinogorje - Vinarci;

1.8.4. Vlasotinačko vinogorje - Vlasotince.

*Vinarije: Vinarija Filipajac, Vinarija Ćirković