Zemunski lesni profil

Zemunski lesni profil proglašen je za zaštićeno područje lokalnog značaja, kao posebno vredan objekat geonasleđa i reprezentativni dokaz paleogeografskih zbivanja za vreme ledenog doba na ovim prostorima. Nalazi se na teritoriji grada Beograda, gradska opština Zemun, svega 6,5 km udaljeno od centra grada. 


Površina zaštićenog područja iznosi 77,91 ha, delimično u državnoj i u privatnoj svojini. Leži na nadmorskoj visini od 72 m, dužine 114 m i širine 70 m.

Predstavlja tipičan suvozemni les na kome je zapaženo 4 horizonata lesa i 4 horizonata fosilnog zemljišta, stvaranih za vreme interglacijala. Prvi i drugi lesni horizont nastali su akumulacijom eolske prašine i peska na kopnu, dok su treći i četvrti nastali navejavanjem prašine preko travnatog i vlažnog terena.

Na zaštićenom području utvrđen je režim zaštite II stepena na kome se sprovodi aktivna zaštita i zabranjuje:

1) industrijska i individualna eksploatacija mineralnih i nemineralnih sirovina

2) primarna prerada i predkoncentracija mineralnih sirovina

3) odlaganje industrijskog i drugog otpada.