Zelenika

Rezervat prirode "Zelenika" se nalazi u jugozapadnoj Srbiji, na teritoriji opštine Bajina Bašta. Smeštena je na području planine Jelova Gora, na blago zatalasanoj površi 960 m nadmorske visine. Prepoznatljiva je po reliktnoj žbunastoj vrsti zelenika (Ilex aquifolium), koja se razvija u uslovima vlazne klime koju stvara šuma autohtone planinske bukve (Ilici-Fagetum submontanum) izgrađena od mezijske bukve (Fagus moesiaca), breze (Betula pendula) i crnog bora (Pinus nigra).


Ovo je jedan od retkih rezervata na Balkanskom poluostrvu u kojem se održala reliknta bukova zajednica sa zelenikom, i kao takva predstavlja stanište brojnih ptica. Njena udaljenost od Beograda je 165 km, a od Užica 9 km. Ovde se nalaze brojni šumski putevi pogodni za šetnju u prirodi, a neki od njih vode ka spomen-obeležju Kadinjača.