Vrelo Grze

Na prostoru istočne Srbije, u selu Gornja Mitnica (opština Paraćin) smešteno je vikend naselje Grza. Poznato je po istoimenom vrelu i proglašeno je za zaštićeno prirodno dobro čija površina iznosi 18,52 ha.


GALERIJA

Vrelo Grze
Vrelo Grze
Vrelo Grze
Vrelo Grze
Vrelo Grze
Vrelo Grze
Vrelo Grze
Vrelo Grze

Zaštićeno područje obuhvata samo vrelo, neposrednu okolinu vrela, dolinu reke i deo severoistočno prema uvali Veliko Igrište na Kučajskim planinama u zaleđu vrela. Spada u grupu gravitacionih vrela  sa više pravaca isticanja vode. Po jednom od pravaca isticanja vode nastala je vrelska pećina koja nosi ime “Pećina na Vrelu Grze”. To je klasična  pećina koja nije istražena u velikoj meri, međutim dužina istraženih pećinskih kanala do sada je 385 m. Ovo područje odlikuje očuvan kompleks šuma, biljnog i životinjskog sveta. Na reci Grzi danas se nalaze dve veštačke akumulacije koje služe za snadbevanje. Vegetacija je veoma raznovrsna. Oko samog vrela zastupljene su mahovine, gde su čak otkrivene dve nove vrste: Cinclidotus aquaticus i  Porella baueri. Zatim iznad mahovina zastupljena je zeljasta vegetacija, a na većoj površini hrastove šume na južnoj , a bukove šume na severnoj strani.

Što se tiče životinjskih vrsta, zastupljen je veliki broj riba, vodozemaca i gmizavaca. Od riba ističu se: potočna pastrmka (Salmo trutta), klen (Leuciscus cephalus), krkuša (Gobio gobio), peš (Cottus gobio), rečna mrena (Barbus barbus).

Zastupljeno je 8 vrsta vodozemaca: šareni  daždevnjak (Salamandra salamandra), obični mrmoljak (Lissotriton vulgaris), obična krastava žaba (Bufo bufo), šumska žaba (Rana dalmatina), žaba travnjača (Rana temporaria), kao i 11 vrsta gmizavaca: belouška (Natrix natrix), poskok (Vipera ammodytes , šumska kornjača (Eurotestudo hermanni), zidni gušter (Podarcis muralis) i dr.                                  

Vrelo Grze je postalo poznato izletište, veliki broj vikendica je izgrađen na ovom prostoru. Takođe  ovde se nalazi i hotel Koliba i planinarski dom kao i most ljubavi sa nekoliko zaključanih katanaca.