Uslovi i pravila

Uredbom o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama propisani su uslovi za plovidbu, pravila plovidbe na unutrašnjim vodama, obaveze učesnika u plovidbi, obeležavanje brodova i plovnih puteva, način upotrebe zvučnih signala, navigacione i komunikacione opreme na brodu.


Odredbe ove uredbe primenjuju se na plovidbu svih plovila na međunarodnim, međudržavnim i državnim vodnim putevima kao i na drugim unutrašnjim vodama Republike Srbije. Na svim plovilima državne pripadnosti Republike Srbije, izuzev plovila potiskivanog sastava osim potiskivača, čamca bez kabine i plovećeg tela, mora da se nalazi jedan primerak ove uredbe sa naknadnim izmenama i dopunama. Izuzetno, na svim plovilima državne pripadnosti Republike Srbije, izuzev plovila potiskivanog sastava osim potiskivača, čamca bez kabine i plovećeg tela, može da bude omogućen pristup elektronskom izdanju ove uredbe pod uslovom da se taj pristup može ostvariti u razumnom roku.

U Republici Srbiji međunarodni vodni putevi su:

  • reka Dunav, od km 845+500 do km 1433+100 (deo vodnog puta od km 845+500 do km 1170 je kategorije VII, od km 1170 do km 1433+100 je kategorije VIc);
  • reka Sava, od km 0 do km 210+800 (deo vodnog puta od km 0 do km 81 je kategorije Va, od km 81 do km 176 je kategorije IV, od km 176 do km 196 je kategorije III, od km 196 do km 210+800 je kategorije IV);
  • reka Kolubara, od km 0 do km 5 (deo vodnog puta od km 0 do km 5 je kategorije I);
  • reka Drina, od km 0 do km 15 (deo vodnog puta od km 0 do km 15 je kategorije I); 

Međudržavni vodni put na kojem važi međunarodni režim plovidbe je reka Tisa, od km 0 do km 164 (kategorije IV).