Tunelska pećina Prerast u kanjonu Zamne

Geomorfološki fenomen, tunelska pećina Prerast u kanjonu Zamne koji se nalaze u istočnoj Srbiji, na istočnoj strani Deli Jovana, na reci Zamni, stavljen je pod zaštitu kao Spomenik prirode "Tunelska pećina Prerast u kanjonu Zamne", i svrstan je u I kategoriju zaštićenog područja međunarodnog, nacionalnog odnosno izuzetnog značaja.


Spomenik prirode "Tunelska pećina Prerast u kanjonu Zamne" je tunelska rečna pećina sa stalnim rečnim tokom. Nastala je podzemnim fluvio-kraškim usecanjem Zamne, što je u odmakloj fazi evolucije omogućilo nastanak procesa obrušavanja, čime su u pećini otvorena dva otvora u tavanici (vigledi). Pećina predstavlja jedinstven i jednostavan pećinski kanal dužine 155 m, koji na ulazu ima visinu od 18 m i širinu 10 m, dok izlazni otvor pećine ima visinu 10 m i širinu 14 m, u čijem podu je rečno korito Zamne. Prvi otvor je prečnika 15 m i nalazi se na visini od oko 30 m od nivoa rečnog korita Zamne, a drugi otvor je širine 10-12 m na visini od 15 m od pećinskog poda. Zbog dva velika otvora u tavanici ova tunelska pećina je celom dužinom pod dnevnom svetlošću. Zahvaljujući postojanju ovih otvora, na ulazu i na izlazu, pećinski tunel ima izgled ogromne prerasti. Otvori u tavanici su udaljeni jedan od drugog oko 70 m.

Klisura Zamne je refugijalno stanište velikog broja životinjskih i biljnih vrsta sa očuvanom vegetacijom, po čemu je izuzetno značajno područje biološkog diverziteta koji zaslužuje zaštitu. Izražena heterogenost i bogatstvo flore i vegetacije klisura i kanjona rezultat su drastične varijabilnosti ekoloških faktora na malom prostoru, razvoja u uslovima refugijuma ali i relativne fizičke izolacije. Autentičnost vegetacije klisura i kanjona ne ogleda se samo u diverzitetu, već i u očuvanosti specifične strukture i kvalitativnog i kvantitativnog odnosa cenobionata fitocenoza. Na području kanjona reke Zamne evidentirano je 37 vrsta faune dnevnih leptira od kojih se dve vrste nalaze na evropskoj crvenoj listi: Parnassius mnemosyne i Lycaena dispar, kao i pet vrsta koje se na karpatskom prostoru smatraju ugroženim: Brenthis daphne, Lycaena dispar, Neptis sappho, Parnassius mnemosyne i Meleageria daphnis. Takođe, na ovom području utvrđeno je oko 60 vrsta ptica gnezdarica, od kojih se 20 nalazi na listi strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta. Faunu sisara kanjona reke Zamne čini ukupno 37 vrsta svrstanih u pet taksonomskih kategorija nivoa reda.

Spomenik prirode "Tunelska pećina Prerast u kanjonu Zamne" nalazi se na području opštine Negotin i obuhvata katastarske parcele KO Štubik I i KO Plavna ukupne površine 39 ha 50 a 00 m2.