Stara Vratična

Stara Vratična predstavlja strogi rezervat prirode koji zahvata površinu od 10,30 ha. Nalazi se na teritoriji opštine Sremska Mitrovica.


Zaštićeno dobro obuhvata šume hrasta lužnjaka na plavnom terenu, čija se starost procenjuje na preko 400 godina. Danas ovde postoji 222 stabla hrasta lužnjaka. U rezervatu je moguće jedino obavljati naučno-istraživačku delatnost.