Spomen park Tršić - Tronoša

Spomen-park Tršić–Tronoša nalazi se u zapadnoj Srbiji, u opštini Loznica. Obuhvata prostor rodne kuće Vuka Karadžića i manastira Tronoša. Manastir Tronoša je zaštićen 1948. godine, a etno-kompleks Tršić 2002. godine. Oba objekta spadaju u I zonu zaštite. U etno-kompleksu Tršić nalazi se 35 zaštićenih kulturnih objekata, među kojima je i muzej Vuka Karadžića, reformatora srpskog pisma. 


Svake godine u septembru se u Tršiću održava Vukov sabor - međunarodni skup slavista. Njegov značaj se ogleda u eko-kompleksima, kulturno-istorijskom nasleđu, izletima, obrazovno-vaspitnoj funkciji, rekreaciji i turizmu. Ovo područje ima posebno mesto u proučavanju Vukovog rada i kulture srpskog sela. Маnastir Tronoša je zadužbina Kataline Nemanjić, žene kralja Dragutina (1253-1316), u kojem se Vuk školovao. Nalazi se na izvorištu reke Velike Tronoše, koja se formira od sastavnica Hajdučki potok i potok Lisina. Kod manastira podignuta je i spomen-česma „Devet Jugovića“. Na putu od Tršića do Tronoše podignute su tri javne česme.

Prisutne su od šumske vegetacije: bagrem (Robinia pseudoacacia), crni bor (Pinus nigra), jela (Abies alba), bukva (Fagus), smrča (Picea abies), crni jasen (Fraxinus ornus), grab (Carpinus betulus). Duž reke nalaze se crna jova (Alnus glutinosa) i vrba (Salix), kao i žbunasta vegetacija: klen (Acer campestre), glog (Crataegus), cer (Quercus cerris), sladun (Quercus frainetto), divlja kruška (Pyrus piraster), poljski brest (Ulmus). Izuzetan značaj imaju biljke: procepak (Scilia bifolia), pasiji zub (Erythronium dens canis), visibaba (Calanthus nivalis), jagorčevina (Primula veris), žuta breberina (Anemone ranunculoides).

Od faune naročit značaj imaju ptice pevačice (Passeriformes), i ptice grabljivice (Raptatores). Loznica je udaljena od Tršića 10 km, a od Manastira Tronoša 20 km. Može se stići iz pravca Loznice ili pravca Valjeva sa Ibarske magistrale. Udaljenost od Beograda je 160 km preko Loznice, i 180 km preko Valjeva. Na relativno malom području nalazi se značajni spomenici iz Prvog svetskog rata - Mačkov kamen i Tekeriš,  kao rezervat prirode Danilova kosa.