Ribarsko područje "Kosovo"

Ribarsko područje "Kosovo" obuhvata vodotoke reka: Sitnica, Lab, Batlava, Gračanička reka, Drenica, Lepenac sa pritokama, Beli Drim do granice sa Republikom Albanijom, Pećka reka, Bistrica, Kožanska Bistrica, Loćanska Bistrica, Erenik, Kujovča, Istočka reka, Klina, Miruša i Prizrenska Bistrica, i svih ostalih pritoka navedenih reka i drugih prirodnih ili veštačkih ribolovnih voda koje su u granicama ribarskog područja, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja.


Time su obuhvaćene teritorije opština Priština, Leposavić, Zubin Potok, Zvečan, Kosovska Mitrovica, Podujevo, Istok, Srbica, Vučitrn, Obilić, Peć, Klina, Glogovac, Kosovo Polje, Novo Brdo, Kosovska Kamenica, Dečani, Đakovica, Orahovac, Suva Reka, Lipljan, Štimlje, Uroševac, Gnjilane, Vitina, Prizren, Gora, Kačanik i Štrpce.

Sitnica izvire na planini Žegavac, na 1000 m nadmorske visine. Ima dužinu od 90 km. U njenom slivu podignuta su dva veštačka jezera, Batlavsko i Gračaničko jezero. U Batlavskom jezeru lovi se klen, linjak, deverika, štuka, šaran, som, smuđ, grgeč. Gračaničko jezero bogato je šaranima i klenovima.

Lepenac izvire u podnožju Šar planine. Dužina reke iznosi 74 km i kao takva pripada slivu reke Vardar. U gornjem toku reke javlja se potočna pastrmka, dok u donjem toku pored pastrmke ima i klena, krkuše i skobalja.

Beli Drim jedna je od najznačajnijih reka na Kosovu. Izvire na planini Žljeb, a nakon toka od 175 km spaja se sa Crnim Drimom u Albaniji i formiraju Drim. U reci se najviše lovi pastrmka.

Bistrica izvire na planini Giljeva odakle teće klisurom prema reci Lim. Reka je duga 26 km i veoma je bogata ribom. Pre svega pastrmkom, gde postoje dva ribnjaka  za uzgoj, a javlja se i lipljen i skobalj.

Prizrenska Bistrica izvire na Šar planini, a uliva se u Beli Drim. Duga je 18 km. U reci se lovi pastrmka, ali ima i drugih vrsta riba.