Rasina

Rasina  je jedna od najdužih pritoka Zapadne Morave. Nastaje spajanjem Velike i Burmanske reke koje izvoru na padinama Goča i Željina. Duga je 92 km sa slivom površine 981 km². 


U gornjem toku teče klisurastom dolinom, odakle prelazi u Dobroljubačku kotlinu a zatim i Zlatarsku klisuru u kojoj gradi nekoliko meandara. Nizvodno od Majdeva, Rasina ulazi u Kruševačku kotlinu gde se dolina širi i do 40 m u blizini ušća.

Najveće pritoke Rasine su Graševačka reka, Blatašnica i Zagrže. U aprilu raspolaže sa pet puta većom količinom vode nego u avgustu. Najveći zabeležen proticaj imala je aprila 1958. godine – 342 m³/s, a minimalan jula 1968. godine – 200 l/s. Usled ovih razlika, 1979. godine formirano je jezero Ćelije koje se koristi za navodnjavanje i vodosnadbevanje okolnih naselja.