Prirodni prostor oko manastira Prohor Pčinjski

Prirodni prostor oko manastira Prohor Pčinjski svrstava se u predele izuzetnih oblika, a nalazi u jugoistočnoj Srbiji, u opštini Bujanovac. Dve najdominantnije prirodne vrednosti jesu planina Kozjak i reka Pčinju, te se nadmorska visina ovog predela kreće od 400 do 1.284 m.


Osnovne vrednosti ovog predela jesu pejzažne vrednosti, one se odlikuju raznovrsnošću i dinamikom prirodnih elemenata u pogledu različitih visina i građe. Tok reke Pčinja formirao je kanjoske i ravničarske forme reljefa, koje se nalaze između pošumljenih padina planine Kozjak. Svi ovi pejzaži se mogu panoramski posmarati sa raznih vidikovaca. Takođe, i manastir Prohor Pčinjski predstavlja važnu vrednost, nalazi se u centralnom delu predela. Ovaj manastir je po legendi u XI veku izgradio vizantijski car Roman Diogen u čast svetog Prohora Pčinjskog. Manastir je bio razaran, ali i obnavljan više puta.

Zbog svoje raznovrsnosti prirodni prostor oko manastira Prohor Pčinjski ukrašen je bujnom vegetacijom, pa se tu ističu šume cera i sladuna sa grabićem i meduncem, zatim različite vrste hrastova, grabića, bukve, mečje leske, jasena, kitnjaka. Takođe i fauna je raznovrsna. Oblast je bogata i lovnom divljači, kao što su srna, divlja svinja, lisica, zec, jazavac, veverica, vuk, kuna belica, puhovi.