Orao belorepan

Jedna od najvećih ptica grabljivica evidentirana na teritoriji Srbije jeste orao belorepan. Status jedne od najvećih ptica obezbeđuje mu činjenica da raspon njegovih krila dostiže 2 m. Vrsta je poznata i pod latinskim nazivom „Haliaeetus albicilla“, a naziv belorepan dodeljen mu je zahvaljujući jednoj od njegovih glavnih karakteristika – belom repu koji imaju odrasli pripadnici pomenute vrste. Pored širokih krila, od telesnih odlika istuče se kljun koji je izuzetno jak, a njegovo telo se opisuje kao zdepasto.


Na teritoriji Srbije, orao belorepan obrazuje svoja gnezda uglavnom u njenom Panonskom delu, oko većih reka – Dunava, Save, Tise i Tamiša, ali njegovo prisustvo je zabeleženo i južnije od navedenih reka, uz takođe velike reke – Drinu i Moravu. Pomenuta vrsta ne javlja se samo u našoj zemlji, prisutna je i na drugim evropskim lokacijama, kao i u Severnoj Aziji, s nešto većom koncentracijom u Skandinaviji i Rusiji.

Kako Dunav predstavlja gotovo idealno mesto za nastanjivanje orlova belorepana, u zimu 2014. godine organizovan je međunarodni zimski cenzus tokom koga su prebrojani pripadnici njegove vrste duž celog toka Dunava. Oko 300 orintologa volontera koji su poreklom iz devet zemalja prebrojalo je 750 orlova. Događaj je bio u organizaciji WWF, BirdLIfe i DANUBEPARKS. U Gornjem Podunavlju zabeležena su tom prilikom 22 gnezdeća para, dok je u Donjem Podunavlju evidentirano 360 jedinki, u rumunskom i bugarskom delu, najviše u delti. DANUBEPARKS predstavlja međunarodnu mrežu koja u sebe uključuje sve zemlje iz dunavskog sliva i 2009. godine izradila je akcioni plan s ciljem očuvanja orlova belorepana duž Dunava.

Da bi orlovi belorepani mogli da opstanu neophodno je čuvanje dobrih uslova njihovih staništa. Pripadnici ove vrste svoje gnezdo formiraju u vodoplavnim, starim šumama, uglavnom na stablima topola ili hrastova. Hrana koju konzumiraju je relativno raznovrsna. Na meniju im se nalaze ribe, ptice, sisari, ali takođe se hrane i uginulim životinjama.

S obzirom na uništavanje vlažnih staništa, koja su orlovima neophodna za opstanak, ova vrsta je ugrožena. Šume se seku, vode se zagađuju hemijskim putem, prisutno je i nelagalno ubijanje ptica, kao i njihovo uznemiravanje na razne načine, te је stavljanje orlova belorepana pod zaštitu bilo neophodno.