Obrenovački zabran

Prirodno dobro "Obrenovački zabran" proglašeno je zaštićenim područjem kao spomenik prirode lokalnog značaja, kako bi se očuvale i unapredile primarne predeone vrednosti i pejzažna obeležja kompleksa sa visokom vegetacijom autohtonog sastava, kao i radi stvaranja uslova za održivi razvoj rekreativno-zdravstvenih i turističkih sadržaja.


Spomenik prirode se nalazi na teritoriji grada Beograda, gradska opština Obrenovac. Površina zaštićenog područja je 47,77 ha, u potpunosti u državnoj svojini.

Ovde su ustanovljena dva režima zaštite i to:

1) režim zaštite II stepena na delu zaštićenog područja, površine 7.59.97 ha

2) režim zaštite III stepena na preostalom delu zaštićenog područja, površine 40,17,21 ha.

Reljef Zabrana je uglavnom ravničarski, ali postojanje odbrambenog nasipa čini ga interesantnijim. Šuma je locirana u centralnom delu u kojoj dominiraju razne vrste drveća: Quercus robur, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia, Populus alba, Salix alba i Populus robust, zatim sprat žbunja: crvena udika, glog, kurika, svib, dok su u spratu prizemne flore zastupljene familije karanfila, usnatica, ljutića, ljubičica mlečika itd.

Fauna Zabrana je takođe veoma interesantna. Do sada je utvrđeno oko 85 vrsta insekata, neke od njih su zaštićene vrste, a neke svrstane u kategoriju ranjivih vrsta kao npr. vrsta leptira Pieris brassiace. Kada je reč o gmizavcima i vodozemcima, konstatovane su pored zidnog guštera i zelembaća, slepić, zmija belouška.