Mermerna pećina

Mermerna pećina se nalazi u opštini Lipljan u selu Donja Gadimlja, na oko 20 km južno od Prištine i 360 km od Beograda. Leži na krajnim jugoistočnim ograncima Kopaoničkog masiva, tačnije planine Žegovac. Otvor pećine leži na 590 m nadmorske visine, iznad korita Gadimske reke. Dobila je ime po krečnjaku od koga je formirana, nastala od najstarijih stena iz Paleozoika. Za turiste je valorizovano  440 m kanala dok ukupna dužina pećine iznosi 1.260 m.      


Otkrivena je sasvim slučajno 1969. godine, prilikom kopanja građevinskog kamena, ali je u velikoj meri bila ispunjena glinom. Da bi se uredila za turiste, dosta nanosa je izbačeno iz pećine i na taj način je došlo do promene mikro klime. Temperatura u pećini varira od 10 do 15°C u zavisnosti od galerija. Postoje 4 galerije. Ulazna galerija se sastoji iz dva horizonta ukupne dužine 180 m. Zapadna je u obliku lavirinta, sa glavnim kanalom i nekoliko većih i manjih proširenja, ukupne dužine 220 m. Severna sadrži brojne  hodnike, kanale i dvorane. U jednoj dvorani nalazi se basen Kristalnog jezera. Istočna galerija se sastoji iz Dugog i Plavog kanala (dobio naziv po nakitu plave boje). 

Mermerna pećina predstavlja redak fenomen jer je sačinjena od mermernih litica nastalih metamorfozom krečnjaka, ukrasi različitih boja od bele do crvene. Predstavlja pravi lavirint sa brojnim kanalima koji su ispunjeni stalaktitima i stalagmitima, kalcitnim stubovima i bigrenim basenima. Posebno je interesantan aragonitski nakit snežno bele boje. Pećinskih jezera ima gotovo svuda, ukupno 29. Javljaju se i dva podzemna toka, jedan u Dvorani suza, drugi u Zapadnoj galeriji. Oni su kanalisani i njihove vode ističu u Gadimsku reku.

Pećina je 29. jula 1969. godine zaštićena kao Prirodno dobro od izuzetnog značaja površine 38.64,95 ha.