Mali vranac

Mali vranac, u naučnim krugovima poznat kao „Phalacrocorax pygmaeus“ iz porodice „Phalacrocoracidae“ (vranci) i reda „Pelecaniformes“ (nesiti i vranci) strogo je zaštićena divlja vrsta čiji značaj zaštite nije prepoznat samo na teritoriji Republike Srbije već i u Evropskim okvirima, te je ova vrsta svrstana među prioritetne vrste za zaštitu kako na nacionalnom nivou, tako i na nivou Evrope. Kada je reč o regulativi Evropske unije, pomenuta vrsta nalazi se na aneksu I Direktive o pticama i zbog toga staništa dotične vrste predstavljaju potencijalna područja poznata kao „Natura 2000“.


Mali vranaci prisutni su u Beogradu, prvi put njihovo zimovanje zabeleženo je devedesetih godina prošlog veka, kada je ono bilo masovnije. Nakon toga, naučno interesovanje u nacionalnim okvirima je poraslo pa je došlo do redovnog praćenja ove vrste poslednjih godina i zahvaljujući tome primećeno je da pomenuta vrsta ptica močvarica zimuje u velikom broju u Beogradu na Savi na prostoru koji je relativno uzak. Prema procenama, broj jedinki koji prezimljuje na pomenutom prostoru uz obale Save (koriste vrbake za svoje nastanjivanje) može dostignuti čak i do 10% ukupne evropske populacije „Phalacrocorax pygmaeus“.

Vrbaci koje mali vranac koristi za grupno noćenje u Beogradu se nalaze kod nizvodnog špica Ade Ciganlije. Zašto baš tu? Razlog za njihovo nastanjivanje na ovom području može se pronaći u činjenici da su pomenuti vrbaci poslednji ostaci priobalne vegetacije u središtu grada. Period u kome se pomenuta vrsta pojavljuje započinje krajem oktobra. Prestavnici ove vrste na navedenom prostoru zadržavaju se do kraja marta. Najveća brojnost njihovih jedinki zabeležena je tokom decembra i januara kada je evidentiran veliki broj predstavnika koji dostiže i do 7000 jedinki. Kao što su odabrali mesto na kome će provoditi noć, tako su odabrali i mesta ka kojima će se upućivati tokom dana. Preko dana, mali vranci odlete na Dunav, kao i na uzvodne delove Save, a takođe i na okolne ribnjake i ostale vodene površine.

Mali vranac je vrsta ptica močvarica koja je upisana na listu „Strogo zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva“.