Lovište “Severni Kučaj”

Lovište "Severni Kučaj" nalazi se u okviru Istočnog lovnog područja, u ukupnoj površini od 15.867,63 ha.


Utvrđuje se kao:

1) otvoreno lovište - u pogledu korišćenja prostora;

2) lovište posebne namene - po nameni;

3) brdsko-planinsko lovište - po nadmorskoj visini i konfiguraciji terena.

 

Granica lovišta "Severni Kučaj" kroz digitalni oblik objavljena je na sajtu www.upravazasume.gov.rs.

 

Vrste divljači u lovištu:

1) lovostajem zaštićene vrste divljači: srna, jelen evropski, divlja svinja, zec, vuk, lisica, siva vrana, svraka, tvor, divlja mačka, ondatra, jazavac, veverica, divlja patka (gluvara, kržulja, krdža, zviždara), divlja guska - glogovnjača, divlji golub - grivnjaš, grlica, jarebica poljska, fazan, jarebica kamenjarka, prepelica, liska crna, šumska šljuka, kreja, gačac, siva čaplja, jastreb kokošar i druge povremeno;

2) trajno zaštićene vrste divljači: lasica, ris, šareni tvor, gnjurci, ronci, čaplje (osim sive), rode, vivak, sove, orlovi, sokolovi, eje, lunje, gavran, kukavica, ptice pevačice (osim sive vrane, svrake, kreje, gačca) i druge povremeno