Lesni profil Kapela u Batajnici

Prirodno dobro "Lesni profil Kapela u Batajnici" proglašeno je zaštićenim područjem lokalnog značaja 2014. godine, kao spomenik prirode zahvaljujući jedinstvenim geološkim, geomorfološkim, paleogeografskim, paleoklimatološkim, sedimentološkim i paleontološkim vrednostima. Leži na desnoj obali Dunava, 15 km udaljeno od centra Beograda, severoistočno od naselja Batajnica koje pripada gradskoj opštini Zemun.


Površina zaštićenog dobra iznosi 5,41 ha (u državnom vlasništvu 4,31 ha, a u privatnom 1,9 ha).

S obzirom da  leži na području Srema, Kapela u Batajnici predstavlja deo Sremske lesne zaravni. Njen krajnji deo je Zemunski lesni plato koji se strmim odsecima spušta ka Dunavu. Na njihovom kontaktu manje-više su se očuvali vertikalni odseci poput Kapele u Batajnici, koji su stvarani u zadnjih  skoro milion godina. Dužina profila je oko 250 m, a visina oko 40 m. Registrovano je 4 horizonata lesa i 4 horizonata fosilnog zemljišta. Prvi i drugi lesni horizont su nastali akumulacijom eolske prašine i peska na kopnu, dok treći i četvrti predstavljaju „lesoidne naslage“ nastale navejavanjem prašine preko travnatog i vlažnog terena.