Ivanovačka ada

Spomenik prirode Ivanovačka ada  nalazi se u južnom delu Vojvodine, na teritoriji grada Pančeva, u blizini sela Ivanovo. Zaštićen prostor predstavlja ostatak nekadašnjih plavnih šuma i sastoji se od dve prostorne celine, šumskih odseka 46d i 46e, ukupne površine 6,7 ha. 


Ovde su prisutne autohtone vrste,kao što su: vez (Ulmus leavis Pallas 1784), pensilvanski jasen (Fraxinus pennsylvanica Marshall 1785), bela topola (Populus alba L.1753), crna topola (Populus nigra L.1753), bela vrba (Salix alba L.1753), hrast lužnjak (Quercus robur L.1753) i poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl 1804 subsp.oxycarpa (Bieb.ex Wild.)Franco& Rocha Alfonso 1971). Takođe, ističe se žutenjica, paninski subendem i divlja vinova loza, dok su nacionalno i međunarodno značajne biljne vrste:

  1. Vrste navedene u „Preliminarnoj Crvenoj listi flore Srbije“ - žunjarica (Erysimum cheiranthoides L.1753)
  2. Vrste zaštićene „Uredbom o stavljanju pod kontrolukorišćenja i prometa divlje flore i faune“: jednosemeni beli glog (Crataegus monodyna Jacq.1775), krušina (Frangula alnus L.1753) i dobričica (Clechoma hederacea L.1753).

Ivanovačka ada je i stanište brojnih životinjskih vrsta zaštićenih kao prirodne retkosti, prvenstveno orla belorepana (Haliaeetus albicilla), čije se aktivno gnezno nalazi u granicama prirodnog dobra.