Istorijski arhiv „Srem“

Istorijski arhiv „Srem“ nalazi se u Sremskoj Mitrovici. Njegova nadležnost obuhvata grad Sremsku Mitrovicu i opštine Staru Pazovu, Inđiju, Irig, Šid, Rumu i Pećince.


Osnovan je 1946. godine. Nalazi se u nekadašnjoj zgradi Glavne straže podignute krajem XVIII veka za potrebe Vojne granice. U njoj se nakon ukidanja Vojne granice 1881. godine nalazila pošta a šezdesetih godina XX veka zgrada je ustupljena Arhivu.

U depou Arhiva je smešteno 1340 arhivskih fondova, odnosno oko 7.000 dužnih metara arhivske građe počev od XVII veka. Pored toga, vrši se terenski nadzor nad 920 registratura sa na desetine hiljada metara materijala. Najvažniju građu predstavljaju Crkvene matične knjige (od 1732. do 1900. godine) i fondovi uprave od druge polovine XVIII veka pa do 1900. godine (magistrati, trgovišta, vlastelinstva, okruzi, srezovi, opštine). Stručne službe Arhiva se bave:  opštim poslovima; zaštitom, sređivanjem i obradom arhivske građe; ustupanjem i izdavanjem arhivske građe; kao i istraživanjem i publikovanjem arhivske građe.

 

Adresa: Vuka Kradžića 4, 22000 Sremska Mitrovica

Tel: 022/613 592

E-mail: [email protected]

http://www.arhivsrem.org.rs

 

Vladiimir Lukić

dipl. istoričar