Crni daždevnjak

Crni daždevnjak, strogo zaštićena divlja vrsta, nosi i naučni naziv „Salamandra atra“. Pripada porodici „Salamandridae“ (daždevnjaci i mrmoljci) i redu „Urodela“ (repati vodozemci).

Prostori iznad gornje šumske granice mesta su na kojima se nastanjuje crni daždevnjak. Nadmorska visina njegovog staništa može dostignuti i do 2.700 m. Vrsta se nalazi na planinama koje pripadaju dinarskom i alpskom sistemu, te je proučavana na prostoru Evrope. Pored crnog daždenjaka, koji je u potpunosti crn, postoji takođe i šareni daždenjak evidentiran pod naučnim nazivom „Salamandra salamandra“.


Ova vrsta iza glave ima smeštene dve zaušne žlezde koje su izražene i iz kojih se luči serozni sekret. Ono što pomenutu vrstu čini karakterističnom jeste i to što uglavnom rađa dva mladunca koja su u potpunosti razvijena. Koža ima veliki značaj za daždenjaka jer se preko nje odvija disanje, tj. najveći deo razmene gasova. Takođe, „Salamandra atra“ interesantna je vrsta zbog činjenice da joj za parenje nije potrebna voda, kao što joj nije potrebna ni za razmnožavanje. Ali ukoliko dođe do povećanja temperature, uglavnom u eksperimentalnim uslovima, preobražaj se ipak odvija u vodi kada ova vrsta može da rodi znatno veći broj mladunaca sa škrgama. To što crni daždevnjak rađa mladunce koji su metanirfozirani posledica je adaptacije pomenute vrste na uslove staništa koje ona naseljava, a koji mogu biti veoma surovi, te bi joj opstanak i razmnožavanje bili onemogućeni ukoliko bi stepen njene adaptacije na pomenuta staništa bio manji od navedenog i zato navedene karakteristike ne iznenađuju naučnike koji su se bavili proučavanjem ove zanimljive vrste planinskih oblasti.

Kao i mnoge vrste, i crni daždenjak takođe je ugrožen. Jedan od načina za smanjenje rizika koji dovode do njene povećane ugroženosti i izumiranja jeste stavljanje pod zaštitu države. Kako je ova činjenica prepoznata u naučnim okvirima i njoj pridat značaj, crni daždenjak je zaštićen i upisan na listu „Strogo zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva“.