Cerovi kod Đušinog groba

Značajno prirodno dobro „Cerovi kod Đušinog groba“ po Pravilniku o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara spadaju u treću kategoriju. Pod zaštitom se nalaze od 2003. godine.

Na planini Mali Jastrebac i u njenoj okolini najviše su bile zastupljene dve vrste hrasta: sladun i cer. Cerovi kod Đušinog groba danas predstavljaju ostatak nekadašnjih šumskih zajednica. Oni se nalaze na teritoriji opštine Blace, a preciznija lokacija na kojoj se mogu naći jeste selo Pridvorica, na nadmorskoj visini od 794 m.


Kada se određivalo koliki prostor će biti stavljen pod zaštitu, uzimala se u obzir projekcija krošnji ovog prirodnog dobra, čiji je prečnik 26.50 m, 20.70 m i 17.20 m, tačnije koliki prostor zauzima krošnja i proračunima se došlo do cifre od 11.52 ara (5.51 ar + 3.69 ari + 2.32 ara). Da ne bi došlo do zabune, potrebno je naglasiti da se pod prirodnim dobrom „Cerovi kod Đušinog groba“ podrazumeva skup od tri stabla cera. Procenjena starost prva dva stabla iznosi oko 300 godina, a trećeg 200 godina. Visina prvog je 32 m, drugog 29 m, a trećeg stabla 22 m. Visina koja je izračunata do prve žive grane kod prvog stabla je 6 m, drugog 5.70 m, a trećeg 5.50 m. Pored malopre pomenutog prečnika krošnji, izračunat je i prečnik debla: prvo deblo ima prečnik od 1.88 m, drugo 1.15 m, dok izračunat prečnik trećeg debla iznosi 1.16 m.

Najdeblje je prvo stablo sa relativno uskom krošnjom. Drugo stablo se nalazi na udaljenosti od 6 m od prvog i njegov prečnik je manji od prečnika prvog stabla, dok je treće stablo približnih dimenzija kao drugo, od kog je udaljeno 25 m. Prostor koji se nalazi između ova tri cera nije pust, već naprotiv, njega upotpunjuje mlada šuma. U prošlosti , ovde su se nalazila brojna domaćinstva i pašnjaci, a bila je smeštena i stoka. Plato „Đušin grob“ na kome se nalaze cerovi nosi ime po Đuši, jednom od meštana koji je sahranjen ispod stabla.