Brgljez lončar

Brgljez lončar, vrsta poznata u naučnim krugovima pod imenom „Sitta neumayer“, vrsta je ptice koja se gnezdi na teritoriji Balkanskog poluostrva i sporadično na prostoru Turske, tj. između 45. i 35. stepena severne geografske širine. Na navedenim lokacijama predstavlja stanaricu. U Republici Srbiji je gnezdarica koja se javlja u malom broju. Severna granica rasprostranjenja je Suva planina, a pripadnici ove vrste prisutni su i između reke Jerme i planine Dukat. Naučnici su zabeležili, kada je reč o ovoj populaciji, da „brojnost u savremenom periodu fluktuira“. U pitanju je malobrojna, ali redovna gnezdarica, tj. selica.


Veličina ptice se kreće od 13.5 cm do 14.5 cm., a od ostalih karateristika, kada je reč o veličini, poznato je da raspon njenih krila iznosi od 23 cm do 25 cm. Brgljez lončar prelazi male razdaljine, ne udaljava se mnogo od mesta koje odabere za svoje gnezđenje. Ne migrira, a gnezdo gradi u pećinama ili potkapinama, ponekad i u zidinama od ruina, koristeći za to blato. Gnezdo mu je zatvorenog tipa, ima hodnik manjih dimenzija i otvor koji je kružan. Gnezdi se dva puta u toku godine, prvi put oko desetog aprila, a drugi put u terminu oko prvog juna. Broj jaja koji poleže u svoje  gnezdo može biti od pet pa sve do osam u jednom gnezdu.

S obzirom da za ishranu koristi beskičmenjake, juvelirne guštere i insekte, kao i da su poznate lokacije koje bira za gradnju svog gnezda, zaključuje se da stanište pomenute vrste predstavljaju klisure na kojima ima litica, a takođe i putevi koji su usečeni u liticama i stenama, kao i pećine.

„Rock-nutchatch“ engleski je naziv za Brgljeza lončara, dok njegovo nemačko ime glasi „Felsenkleiber“. Pripada porodici brgljeza „Sittidae“ i redu pevačica „Passeriformes“. Navedena vrsta ptice nalazi se na listi „Strogo zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva“ Zavoda za zaštitu prirode Srbije.