Barska strnadica

Barska strnadica ili močvarna strnadica je vrsta ptice čije ime nedvosmisleno upućuje na zaključak koje stanište navedena vrsta bira za svoj boravak; reč je, naravno, o močvarama i livadama koje su vlažne i na kojima se nalaze sito i togoza, kao i o ribnjacima na kojima je zastupljena niža vegetacija. Ove lokacije bira da bi u njima mogla sagraditi gnezdo, što i čini u pomalo trulim naslagama rogoza od čega pravi osnovu, a samo ležište ne pravi od istog materijala već ga oblaže biljnim vlaknima. Gnezdi se dvaput godišnje; prvi put u periodu od 20. aprila do 10. maja, a drugi put od 1. juna do 15. juna. Broj jaja u gnezdu nije fiksan: nekada iznosi četiri, nekada pet, a nekad i 6 jaja. Kada nastupi zimski period, hrani se semenjem rogoza i site, a kada se nalazi u toplijem vremenu, u periodu gnežđenja, lovi insekte i to najčešće sledeće vrste: „Odonata“ i „Ortoptera“.


Navedena staništa nalaze se na prostoru Vojvodine dok se južno od Save i Dunava nalazi izuzetno mali broj pripadnika ove vrste jer nema odgovarajućih staništa za nju. Populacija koja se nalazi u Vojvodini smatra se stabilnom, nema značajnijeg opadanja niti značajnijeg porasta broja jedinki Barske strnadice. Predstavlja relativno čestu stanaricu i na prostoru severne Srbije prezimljava veći broj pripadnika vrste koji dolaze sa severa. Kada preduzima migracije, dolazi između 10. marta i 20. marta, a odlazi posle 1. oktobra.

Vojvodina je južna granica rasprostranjenja ove vrste koja je na njenoj teritoriji i najbrojnija u Srbiji, a osim na navedenim prostorima, Barske strnadice ima u čitavoj Evropi, sem na Islandu. U Južnoj Evropi njeno gnežđenje je sporadično.

Veličina ptice je od 15 cm do 16, 5 cm. Raspon krila je od 21 cm do 28 cm. Naučni naziv ove strogo zaštićene divlje vrste je „Emberiza schoeniclus“, pripada redu Pevačica „Passeriformes“ i porodici Strnadica „Emberizidae“.