Zgrada Službe društvenog knjigovodstva Jugoslavije

Zgrada Službe društvenog knjigovodstva Jugoslavije nalazi se na teritoriji opštine Stari grad, u Beogradu, Ulica pop Lukina 7-9, u državnoj svojini, na katastarskoj parceli broj 2081, KO Stari grad.


Spomenik kulture je podignut 1969. godine, prema projektu arh. Petra Vulovića. Pravougaono koncipiran volumen zgrade se sastoji od šest spratova. Iznad prizemlja je mezanin koji doprinosi utisku monumentalnosti i harmoničnosti. Stubovi prizemlja nose fasadni plašt od pravilno modulovane mreže, saća od niza prozora - po 33 na svakom spratu ka širem korpusu zgrade koji je orijentisan ka saobraćajno i po važnosti sporednoj ulici Pop Lukinoj, i po 6 prozora na svakom spratu ka glavnoj saobraćajno važnijoj Brankovoj ulici. Pravilno modelovana prema postulatima geometrije internacionalne arhitekture, postaje jedan od najdoslednije primenjenih primera strukturalnog arhitektonskog koncepta. Baveći se lepotom i mogućnostima geometrijske forme autor je oblikovao fasadu od identičnih pravougaonih prozorskih okvira izlivenih od belog betona sa ugrađenim parapetnim pločama od prirodnog kamena. Posebnu dinamiku fasadi daju zakošeni parapeti i naglašeni ukrsti horizontala i vertikala fasadne mreže. Spomenik kulture lociran je na mestu ulaska u Kosančićev venac čija granica je sa leve strane Pop Lukine ulice i na mestu ulaska u Beograd iz pravca Novog Beograda, stoji kao portal - kapija ulaska iz Novog u stari Beograd.

Svojom arhitektonskom kompozicijom, bojom, hromatskom obradom i pozicijom zgrada stoji kao propilej na ulazu u staro jezgro Prestonice. Ovu autorsku arhitekturu odlikuje estetičnost, funkcionalnost, kvalitetna prostorna organizacija, znalački projektovana konstrukcija građevine, visok domet uklapanja u okruženje i prilagođenost urbanom kontekstu. Spomenik kulture predstavlja funkcionalističku arhitekturu oblikovanu u visokom autorskom estetskom izrazu. Poseduje i dokumentarnu vrednost kao svedočanstvo visokog dostignuća srpske i jugoslovenske savremene arhitekture u tokovima evropskog i svetskog graditeljskog izraza, a takođe i svedočanstvo ekonomskog razvoja tadašnje (SFRJ) države.