Zdravstvena zaštita srpskih turista u Nemačkoj

Savezna Republika Nemačka spada u grupu 18 zemalja sa kojim Republički zavod za zdravstveno osiguranje ima potpisan ugovor o pružanju hitne medicinske pomoći.

Prema ovom sporazumu, građanima Srbije je dostupna besplatna medicinska pomoć u hitnim slučajevima, a troškove lečenja snosi direktno Republički zavod za zdravstvenu zaštitu. Pre putovanja je potrebno pribaviti potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu. Ona se uzima u filijali zdravstvenog osiguranja u Srbiji kod koje je putnik registrovan kao osiguranik i važi 90 dana od dana izdavanja.


Preduslov za dobijanje potvrde je generalno dobro zdravstveno stanje osiguranika, koje pregledom procenjuje izabrani lekar, kao i uvidom u zdravstvene kartone, a odobrava je lekarska komisija filijale. Putnicima sa akutnim i hroničnim bolestima ova potvrda će biti uskraćena zbog njihovog zdravstvenog stanja koje zahteva stalnu i posebnu zdravstvenu negu.

Potvrda se izdaje kao dvojezični obrazac i preporučljivo je poneti na put, da bi ustanova kojoj se eventualno obratite za pomoć potraživala nadoknadu direktno od RZZO, inače troškove lečenja u tom momentu mora podmiriti putnik i naknadno zahtevati refundaciju od Direkcije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

U suprotnom, putnici koji ne pribave ovu potvrdu pre putovanja, neće ni imati prava koja se njom jemče, ni besplatnu zdravstvenu zaštitu, ni refundaciju troškova. Važno je znati da je srpskim turistima u Nemačkoj pod navedenim uslovima zdravsvena zaštita omogućena samo u zdravstvenim ustanovama koje su u sistemu javnog zdravlja. 

Da li zdravstveno stanje putnika potpada pod slučaj kome je potrebna hitna medicinska pomoć, utvrđuje stručno medicinsko osoblje ustanove kojoj se obraćate u inostranstvu, što je naravno još jedan uslov za ostvarivanje prava datim ovom potvrdom.

Za detaljne informacije o izdavanju i upotrebi pomenute potvrde, možete konsultovati sajt Ministarstva spoljnih poslova i Zavoda za socijalno osiguranje.

Povrh svega, svaki putnik je slobodan da uplati privatno putno zdravstveno osiguranje, sa kojim može koristiti širi spektar zdravstvenih usluga od predviđenih potvrdom o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu, kao i usluge privatnih zdravstvenih institucija, sve do visine  iznosa polise osiguranja.

Korisne informacije i brojevi telefona:

  • Hitna pomoć 112
  • Hitna pomoć u svim slučajevima trovanja (hrana, toksične materije): +4919240
  • Apoteke rade od ponedeljka do subote, a informacije o najbližim dežurnim apotekama možete pronaći na svakoj apoteci, lokalnim novinama i telefonskim imenicima.

 

Mia Živadinović