Veliko blato

Zaštićeno stanište Veliko blato predstavlja istoimeno jezero ušuškano između prigradskih naselja Borče i Ovče, na teritoriji grada Beograda, na levoj obali Dunava. Predstavlja deo Pančevačkog rita i kao jedinstvena ekološka celina odlikuje se ostacima vlažnih staništa, kao i specifičnom faunom.


Površina zaštićenog staništa iznosi 293,68 ha i spada u najveće  jezero po površini od sva četiri u Pančevačkom ritu. Za sada je ovde zabeleženo 191 vrsta biljaka, 120 vrsta ptica, 9 vrsta vodozemaca, 4 vrste gmizavaca i 1 strogo zaštićena vrsta ribe. Posebno se ističu 2 vrste strogo zaštićenih orhideja, barski veliki kaćunak (Orchis palustris Jacq.) i barska kalužđarka (Epipactis palustris L.).

Fauna ptica je, takođe, karakteristična za ovaj prostor. Redovne prisutne vrste su ćubasti gnjurac (Podiceps  cristatus), liska (Fulica atra), divlja guska (Anxer anser), patka gluvara (Anas platyrhynchos).

Dve evidentirane vrste riba su čikov (Misgurnus fossilis) i amurski spavač (Percottus glenii), koji su ovde dospeli verovatno tokom visokih voda.

Zabeležene vrste vodozemaca su:

- Podunavski mrmoljak (Triturus dobrogicus)

- Obični mrmoljak (Triturus vulgaris)

- Crvenotrbi mukač (Bombina bombina)

- Zelena krastava žaba (Pseudepidalea viridis)

- Gatalinka (Hyba arborea)

- Livadska žaba (Rana dalmatina)

- Velika zelena žaba (Pelophylax ridibundus)

- Zelena žaba (Pelophylax kl. esculentus)

-Mala zelena žaba (Pelophylax lessonae).

Gmizavci:

- Barska kornjača (Emys orbicularis)

- Livadski gušter (Lacerta agilis)

- Belouška (Natrix natrix)

- Ribarca (Natrix tessellata).

Nekada je ovaj prostor predstavljao kompleks vlažnih staništa, ali usled meliorativnih radova, pojedini delovi su pretvoreni u obradivo zemljište. Zajedno sa Savskim jezerom, Adom Ciganlijom i Međicom kod Save, Velikim i Malim Ratnim ostrvom, ostrvima Forkontumac, Čakljanac, Štefanac i Donjom Adom na Dunavu, Širokom barom kod Pančeva i Forlandom leve obale Dunava predstavlja značajno područje za ptice (IBA) pod nazivom "Ušće Save u Dunav".