Uslovi korišćenja


"Kupon Vaučer", radi svoje promocije, izdaje davalac usluge preko web prezentacije Turistički klub, kojim se obavezuje da će korisniku usluge/donosiocu izvršiti navedenu uslugu.

 

Nije dozvoljeno postavljanje sadržaja koji su protivni prinudnim propisima, dobrim običajima ili moralu kako to predviđaju pozitvnopravni propisi Republike Srbije.

 

Navedene usluge, sadržane u "Kupon Vaučeru" nezamenjive su. Na usluge koje po obimu, rokovima i/ili kvalitetu ne odgovaraju specifikaciji navedenoj u "Kupon Vaučeru", korisnik usluge prigovor/reklamaciju može uputiti isključivo davaocu usluge.

"Kupon Vaučer" važi za jednu osobu osim ako nije drugačije navedeno u "Kupon Vaučeru".

Zabranjeno je kopiranje, trgovina i/ili falsifikovanje "Kupon Vaučera".

 

Davalac usluge sam potvrđuje i obezbeđuje dokaz o izvršenoj rezervaciji korisniku usluge/donosiocu.

 

U slučaju da korisnik usluge/donosilac "Kupon Vaučera" ne iskoristi uslugu u rezervisanom vremenskom periodu/terminu, gubi pravo na korišćenje usluge i nema pravo na prigovor/reklamaciju.

Plaćanje usluga vrši se na način i pod uslovima utvrđenim od strane davaoca usluge.

Ako korisnik usluge/donosilac "Kupon Vaučera" traži usluge koje nisu sadržane u "Kupon Vaučeru" dužan je da ih plati davaocu usluge prema njegovom važećem cenovniku.

Otkaz "Kupon Vaučera" ili otkaz date rezervacije od strane davaoca usluge moguć je u skladu sa slučajevima i rokovima navedenim u "Kupon Vaučeru".

Štampanjem/preuzimanjem "Kupon Vaučera" korisnik usluge/donosilac "Kupon Vaučera" potvrđuje da je pročitao, razumeo i složio se sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja "Kupon Vaučera", te da će ubuduće redovno pre štampanja/preuzimanja "Kupon Vaučera" posetiti stranicu sa Pravilima i uslovima korišćenja "Kupon Vaučera".

Za rešavanje eventualnih sporova koji mogu nastati u vezi korišćenja "Kupon Vaučera" nadležan je Privredni sud u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.

Vlasnik web sajta - privredno društvo Afeja, ima pravo da izmeni ova Pravila i uslove korišćenja "Kupon Vaučera", bez prethodnog obaveštavanja, postavljanjem na sam web sajt novih pravila i uslova, čime prestaju da važe odredbe ovih pravila i uslova.