Prekonoška pećina

Prekonoška pećina  se nalazi u selu Prekonoge, opština Svrljig. Spomenik prirode obuhvata područje oko pećine, odnosno  obronke Svrljiških planina, južni deo Svrljiške kotline i mali deo zapadnih obronaka Kalafata.


Ukupna površina zaštićenog područja je 15,28 ha. Glavni ulaz u pećinu  visine je 3m i širine 4,5 m, a ukupna dužina pećinskog kanala je 435 m.

Od životinjskih vrsta  zastupljeni  su predstavnici zglavkarske faune: Familia CARABIDAE (Curcicia bolei). Ova retka vrsta je endemit Prekonoške pećine, zatim  Alaobia spelaea-troglokseni kratkokrilac, nova vrsta za faunu Srbije, kao i dve vrste slepih miševa: Veliki potkovičar (Rhinolophus ferrumequinum) i mali potkovčar (Rhinolophus hipposideros).