Manastir Rajinovac

Manastir Rajinovac se nalazi u Begaljici, naselju u opštini Grocka u gradu Beogradu. Manastirska crkva posvećena je Rođenju Bogorodice.


Prvobitno se pominje kao manastir Sv. Rajko u turskom popisu iz 1528. godine, ali crkva iz tog perioda nije sačuvana. Današnja crkva sagrađena je tokom obnove preduzete 1793. godine zahvaljujući oberknezu Stevanu Andrejiću Papaliji. U vreme kneza Miloša Obrenovića izvršena je još jedna obnova, a crkva je pretrpela izmene i 1920. godine.

Građena je od lomljenog i tesanog kamena krečnjaka i peščara. Crkva je izdužena građevina sa jednim brodom, sa širokom polukružnom oltarskom apsidom i dve pevnice. Unutrašnjost je  podeljena plitkim pilastrima na četiri traveja. Ikonostas je prenet 1952. godine iz Vojne bolnice u Beogradu, a ikone su delo nepoznatih autora iz XIX i XX veka. U okviru manastirskog kompleksa nalaze se još i zvonara, konak, česma i grob Stevana Andrejića Papalije.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar