Lojanik

Lojanik predstavlja jedinstveno nalazište paleobotaničkog karaktera na kome su otkriveni fosilni ostaci fragmenata silifikovanog – okamenjenog drveta. Nalazi se u blizini Mataruške banje, na teritoriji grada Kraljeva na severnim padinama planine Stolovi.


Ispitivanjima je utvrđen veliki sadržaj SiO2 koji je nastao kao posledica tercijarne vulkanske aktivnosti. Sama struktura ovog silifikovanog drveta sastoji se iz opala-CT, opala-A i minerala gline što ukazuje na strukture četinara – jele (Abies sp.) Površina zaštićenog prostora iznosi 5 ha. Prvi put je zaštićen 1962. godine kao „Nalazište ostataka okamenjene šume u Mataruškoj banji, na mestu zvanom Lojanik“, a zatim je 1989. godine registrovan kao arheološko nalazište.

Danas vegetaciju ovog prostora čine kserofilne šume kitnjaka Quercetum montanum i kseromezofilne šume kitnjaka i cera Quercetum petreaa-cerris. Na širem prostoru razvijene su čiste sastojine šuma hrasta kitnjaka na serpentinitu. One imaju poseban značaj jer su prilično očuvane, a stabla zrela. Prostor oko spomenika prirode nije naseljen.