Lesni profili kod Starog Slankamena

U blizini Starog Slankamena, uz desnu obalu Dunava, na krajnjim obroncima Fruške Gore, locirana su dva lesna profila velikog značaja: lesni profil kod Starog Slankamena i lesni profil Čot. Oba profila poseduju retke prirodne odlike značajnih geomorfoloških i geoloških vrednosti, koje su predstavljale predmet interesovanja naučnika iz pomenutih oblasti, te su o njima pisani razni radovi. Lesni profil kod Starog Slankamena nije nastao odjednom već se taloženje sedimenata od kojih je izgrađen vršilo u više faza, što se uočava na osnovu postojanja šest svetlijih horizonata lesa s kojima se smenjuje šest tamnijih horizonata fosilnih zemljišta, nastalih u različitim periodima kada je dolazilo do smena perioda tople i vlažne klime sa periodima hladne i suve klime.


Čot predstavlja profil od naučne vrednosti na kome se može zapaziti deset fosilnih zemljišta, koja su nastala za vreme toplijih perioda koji su se javljali u toku ledenog doba, te se ovom profilu može pripisati velika retkost. Pored fosilnih zemljišta, u profilu se javljaju i svetliji horizonti lesa koji su formirani dok su trajali hladniji periodi ledenog doba. Horizonti tamnijih fosilnih zemljišta smenjuju se sa svetlijim horizontima lesa.

Lesni profil Čot lociran je u severozapadnom delu naselja Oduševci, udaljen je oko 200 m od obale Dunava i nalazi se naspram ušća Tise. Do lokaliteta se može doći iz Starog Slankamena putem koji prati obalu Dunava, a takođe je dostupan i iz pravca Novog Slankamena kada se krene putem koji je asfaltni i skrene se kod Ćerlina, pa se dođe do jugoistočne ivice profila. Njegov otvoreni deo ima dužinu od 35 m, kada se oduzme deo koji pokriven materijalom koji je odronjen. Ukupna dužina lesnog profila je oko 90 m.

Građu lesnih profila čine sedimentne stene koje su vezane i imaju žućkastu boju koja nije čista pa se često može dogoditi da boja profila ide i ka svetlosmeđoj. Profili su relativno lako dostupni za neposredno posmatranje i proučavanje. Stavljeni su pod zaštitu kao Spomenici prirode.