Imunizaciju putnika u međunarodnom saobraćaju

U Republici Srbiji Pravilnikom o imunizaciji i načinu zaštite lekovima („Službeni glasnik RS“, broj 88 od 29. septembra 2017.), propisana je obavezna i preporučena imunizacija stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti. Inače, ovim pravilnikom uređuju se uslovi, način i indikacije za sprovođenje imunizacije, način vođenja evidencije o izvršenoj imunizaciji, kao i način zaštite lekovima (hemioprofilaksa), način vođenja evidencije i izveštavanja o sprovedenoj zaštiti lekovima.


Za imunizaciju protiv određenih zaraznih bolesti upotrebljavaju se biološki, odnosno imunološki lekovi u skladu sa zakonom. Ona se sprovodi redovno kao obavezna, preporučena i na lični zahtev pacijenta, a vanredno kao obavezna ili preporučena i može biti aktivna i pasivna (Aktivna imunizacija sprovodi se vakcinacijom, odnosno revakcinacijom. Za aktivnu imunizaciju protiv određenih zaraznih bolesti upotrebljavaju se vakcine proizvedene od živih, ali oslabljenih uzročnika zaraznih bolesti ili mrtvih uzročnika ili njihovih delova i izmenjenih proizvoda, kao i vakcine dobijene na bazi savremene tehnologije uključujući i genetski inženjering. Za pasivnu imunizaciju upotrebljavaju se imunoglobulini humanog porekla).

Obavezna imunizacija između ostalog obuhvata i „obaveznu aktivnu imunizaciju putnika u međunarodnom saobraćaju.“

Propisana imunizacija putnika u međunarodnom saobraćaju sprovodi se na osnovu trogodišnjeg programa imunizacije koji donosi ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i u skladu sa stručnometodološkim uputstvom za sprovođenje obavezne aktivne imunizacije putnika u međunarodnom saobraćaju. Zarazne bolesti protiv kojih se sprovodi imunizacija putnika u međunarodnom saobraćaju su:

  1. žuta groznica;
  2. druge zarazne bolesti po zahtevu zemlje u koju se putuje.

Pored obavezne, citiranim Pravilnikom, propisana je i „preporučena aktivna imunizacija putnika u međunarodnom saobraćaju.“

Preporučena aktivna imunizacija putnika u međunarodnom saobraćaju takođe se sprovodi na osnovu trogodišnjeg programa imunizacije koji donosi ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i u skladu sa stručnometodološkim uputstvom za sprovođenje preporučene aktivne imunizacije putnika u međunarodnom saobraćaju. Zarazne bolesti protiv kojih se sprovodi preporučena aktivna imunizacija putnika u međunarodnom saobraćaju su:

  1. trbušni tifus;
  2. hepatitis A;
  3. hepatitis B;
  4. grip;
  5. dečija paraliza; i
  6. druge zarazne bolesti, u skladu sa zakonom.

 

Tekst pripremio advokat Ljubiša Živadinović