Četiri stabla platana

Spomenik prirode „Četiri stabla platana“ se nalaze na teritoriji opštine Bačka Palanka, na obali Dunava u neposrednoj blizini nekadašnje pristanišne skele za Ilok. Zaštićena stabla platana (Platanus orientalis) imaju kratka debla, široke, otvorene i nepravilne krošnje koje ulaze jedna u drugu.


Debla su im pravilno cilindrična dok je kora sivozelenkaste boje i sitno ispucala. Visina stabala se kreće od 22 do 24 m, obimi debala su od 3,30 do 4,30 m, a starost im se procenjuje na oko 80 godina. Ova stabla iako nisu predstavnici autohtone vrste, a nisu ni tako stari primerci, zbog lepog habitusa, dendrometrijskih karakteristika i lokaliteta na kome se nalaze imaju izrazite estetske vrednosti.