Cer s Kablara

Pre oko dva veka obronke planine Kablar prekrivale su čiste šume cera. Danas, nažalost, više nije isti slučaj. Spomenik prirode „Cer s Kablara“ je predstavnik pomenutih nekadašnjih šuma i autohtonog je porekla, dobre očuvanosti i velike vitalnosti. Procenjena starost ovog stabla izračunata je na 250 godina i njegovo zdravstveno stanje je dobro. Cer je rastao na osami što ga čini dominatnim u prostoru na kome se nalazi, a takođe poseduje i dekorativnu vrednost koja je izrazita, pa je lako uočljiv i doprinosi atraktivnosti okoline, na livadi u podnožju planine.


Selo pod imenom Rošci (opština Čačak) ima mesto poznato pod nazivom „Livada pod gajom“ na kome se prirodno dobro nalazi. U pitanju su severni obronci planine Kablar i nadmorska visina od oko 524 m na kome je stablo locirano. Deblo cera ima pravilan oblik i prečnik koji je veliki, što je uglavnom jedna od karakteristika stabala koja rastu na osami. Prečnik debla izmeren je na 1.30 m od zemlje i iznosi 1.67 m, a obim debla, takođe izmeren na visini od 1.30 m, iznosi 5.30 m.

Cer počinje da se grana na relativno maloj visini – 2.30 m i sa te visine mu se razvija krošnja koja je razgranata, a čije donje grane dodiruju podlogu. Krošnja ima mnogo zelene mase i njen prečnik iznosi 22.70 m. Na osnovu horizontalne projekcije spoljne ivice krošnje određen je prostor koji će biti stavljen pod zaštitu, zajedno sa stablom, kao spomenik prirode. Unutar granice zaštite prirodnog dobra nalazi se površina od 4.04 ara, koja predstavlja pripadajući prostor pomenutog hrasta.

Jedna od značajnijih karakteristika cera jeste da njegovo stablo ima plodove redovno, a prepoznavanje njegovih dendrometrijskih karakteristika, njegova očuvanost, kao i estetska vrednost doveli su do stavljanja hrasta cera pod zaštitu Republike Srbije relativno skoro - 2015. godine.

Prema Pravilniku o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara „Cer s Kablara“, kao značajno prirodno dobro, svrstan je u treću kategoriju zaštite.