Porta Crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Beljini kod Čačka

Porta Crkve Uspenja presvete Bogorodice u Beljini, arheološko nalazište, nalazi se na teritoriji grada Čačka.


Arheološko nalazište nalazi se u Beljini, prigradskom naselju grada Čačka, na desnoj obali potoka Lupnjača. Nalazište predstavlja portu pravoslavnog hrama posvećenog Uspenju Presvete Bogorodice u kojoj su otkriveni ostaci nekropole i naselja iz perioda II-IV veka.

Prilikom arheoloških istraživanja 2001-2007. godine, koje je izvodio Narodni muzej u Čačku, otkriveno je višeslojno arheološko nalazište sa ostacima materijalne kulture iz praistorije i rimskog perioda. Najstariji materijalni tragovi na arheološkom nalazištu pripadaju praistorijskom razdoblju, prelazni period iz bronzanog u gvozdeno doba, i čine ih nalazi grnčarije, kućnog lepa i životinjskih kostiju.

Kulturni horizont rimskog perioda odlikuju dva stratigrafska sloja. Starijem antičkom horizontu pripadaju temelji dva veća objekta koji čine deo naselja ekonomskog karaktera i datuju se u drugu polovinu II i početak III veka. Tokom druge polovine III veka ovaj prostor je korišćen za sahranjivanje. Na nekropoli je primenjivan biritualni način sahranjivanja. Nekropola se na osnovu brojnih posuda, novca i drugih predmeta od metala i stakla, koji su otkriveni u grobovima, datuje u period od druge polovine III do druge polovine IV veka. Posebno je značajan nalaz objekta kvadratne osnove, dimenzija 5 x 5 m, koji je imao stubove s korintskim kapitelima, bogato ukrašene arhitrave i vence, arhivolte s ukrasom barske ptice koja u kljunu drži zmiju, akroterije. Građevina je mogla imati memorijalni karakter, kao monumentalna grobnica značajnog pripadnika lokalne zajednice i članova njegove porodice.

Arheološko nalazište je od značaja za izučavanje istorije grada Čačka na teritoriji rimske provincije Dalmacije. Daljim istraživanjem ostataka naselja i nekropole očekivano je da se dobiju podaci o veličini i karakteru rimskog naselja koje se razvijalo na području Beljine, a kojem pripadaju i ostaci termi na levoj obali Lupljače. O značaju nalazišta svedoče i ostaci mauzoleja sa bogatom dekorativnom plastikom, jedinom do sada istraženom na istočnoj teritoriji provincije Dalmacije.